Analizy i badania

Wzrost gospodarczy w II kw. nieznacznie powyżej oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. zmniejszyło się do 3,9% r/r wobec 4,0% w I kw., a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z naszą prognozą i powyżej konsensusu rynkowego (3,8%). Kwartalna dynamika oczyszczonego z wpływu czynników sezonowych PKB nie zmieniła się w II kw. wobec I kw. i wyniosła 1,1%. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane 31 sierpnia.</p>

>

Szeroki zakres ożywienia w inwestycjach wsparciem dla wzrostu PKB w II kw.

Uważamy, że głównym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB w II kw. był wyższy wkład inwestycji. W naszej ocenie był on efektem zarówno wyższej dynamiki inwestycji publicznych i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, jak również przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw prywatnych oraz gospodarstw domowych. Ożywienie inwestycji wynikało przede wszystkim ze zwiększonego wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, które w ostatnich miesi?cach znajdowało odzwierciedlenie w silnym wzroście produkcji budowlano-montażowej, szczególnie w kategorii "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej”. Wyższa dynamika inwestycji gospodarstw domowych była natomiast zwi?zana z ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym. Ponadto, wsparciem dla ożywienia w inwestycjach przedsiębiorstw był wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym.

Wygasanie efektu 500+ negatywne dla dynamiki konsumpcji prywatnej

Głównym czynnikiem ograniczaj?cym tempo wzrostu PKB w II kw. był w naszej ocenie niższy wkład konsumpcji prywatnej. Był on w znacznym stopniu zwi?zany ze stopniowym wygasaniem pozytywnego wpływu programu 500+ na jej dynamikę. Ten negatywny efekt był jednak ograniczany przez utrzymuj?c? się poprawę sytuacji na rynku pracy, znajduj?c? odzwierciedlenie w wyższym tempie wzrostu funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.07.2017).

Ożywienie inwestycji zwiększyło popyt na dobra importowane

W kierunku obniżenia wzrostu gospodarczego w II kw. oddziaływało naszym zdaniem także zmniejszenie wkładu eksportu netto. Ożywienie w inwestycjach przyczyniło się bowiem do znacz?cego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. W efekcie uważamy, że wkład eksportu netto w II kw. ukształtował się nieznacznie poniżej zera. Uważamy, że kontynuacja ożywienia w inwestycjach w kolejnych kwartałach będzie oddziaływała w kierunku jego dalszego spadku.

To tylko przejściowe spowolnienie

Uważamy, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w II kw. ma przejściowy charakter i w III kw. dynamika PKB, wspierana przez wyższy wkład inwestycji, ukształtuje się na poziomie 4,1% r/r.

Dzisiejsze dane o PKB s? neutralne dla złotego oraz cen długu. Nie zmieniaj? one również naszego scenariusza perspektyw polityki pieniężnej RPP (rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w listopadzie 2018 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!