Analizy i badania

Wzrost gospodarczy przyspiesza dzięki inwestycjom

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 4,0% r/r wobec 2,5% w IV kw., ub. r. a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z naszą prognozą i powyżej konsensusu rynkowego (3,9%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB zwiększył w I kw. o 1,0% kw/kw wobec wzrostu o 1,7% w IV kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec maja.</p>

>

Uważamy, że głównym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB w I kw. były inwestycje publiczne i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wyższa dynamika nakładów na środki trwałe w tych segmentach była wspierana przez efekty niskiej bazy sprzed roku (w I kw. 2016 r. zmniejszyły się one w ujęciu nominalnym o ponad 30% r/r). Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za okres styczeń-marzec wskazuj? z dużym prawdopodobieństwem na wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w I kw. W rezultacie uważamy, że tempa wzrostu wszystkich trzech składowych inwestycji ukształtowały się w I kw. powyżej zera.  

Do przyspieszenia tempa wzrostu PKB w I kw. najprawdopodobniej przyczyniła się również wyższa kontrybucja konsumpcji. Naszym zdaniem jej realna dynamika nieznacznie obniżyła się ze względu na silny wzrost inflacji (z 0,2% r/r w IV kw. do 2,0% w I kw.) ograniczaj?cy siłę nabywcz? konsumentów. Wzrost wkładu spożycia prywatnego do PKB wynikał natomiast ze zwiększenia wagi konsumpcji w PKB pomiędzy IV i I kw.  

Opublikowane dziś dane stanowi? potwierdzenie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. ub. r. spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika PKB będzie kształtowała się na poziomie zbliżonym do 4,0% r/r. Głównym czynnikiem dynamizuj?cym PKB będ? inwestycje publiczne i przedsiębiorstw realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Ożywienie w inwestycjach przyczyni się do znacz?cego przyspieszenia wzrostu import_u i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Zmniejszenie to nast?pi mimo znacz?cego przyspieszenia eksportu w zwi?zku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu.  

Dzisiejsze wyższe od konsensusu rynkowego dane o PKB s? lekko pozytywne dla złotego i negatywne dla cen długu. Nie zmieniaj? one natomiast naszego scenariusza perspektyw polityki pieniężnej RPP (rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w listopadzie 2018 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!