Analizy i badania

Wpływ Brexit na kurs złotego stopniowo wygasa

<p style="text-align: justify;">Na koniec ubiegłego tygodnia kurs EURPLN wyniósł 4,4087 (stabilizacja kursu złotego).</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, złoty (podobnie jak inne waluty rynków wschodz?cych) miał w tym tygodniu tendencję do lekkiej aprecjacji. Umocnienie polskiej waluty było zwi?zane ze stopniowo obniżaj?c? się światow? awersj? do ryzyka i stabilizacj? nastrojów na rynkach finansowych po Brexit widoczn? m.in. w spadku indeksu VIX. W rezultacie, w czwartek kurs EURPLN osi?gn?ł poziom bliski 4,36, co było jego minimum tygodniowym. W pi?tek mieliśmy do czynienia z korekt?. W kierunku osłabienia złotego oddziaływały m. in. słabsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie. Decyzja agencji S&P o utrzymaniu niezmienionego ratingu Polski miała miejsce po zamknięciu europejskich rynków i w efekcie była neutralna dla kursu złotego.

W tym tygodniu najważniejszym czynnikiem dla kształtowania się kursu złotego będ? globalne nastroje na rynkach finansowych. W tym kontekście ważne będ? wypowiedzi przedstawicieli państw strefy euro oraz Wielkiej Brytanii pozwalaj?ce lepiej ocenić dalszy rozwój wydarzeń zwi?zanych z Brexitem. Uważamy, że w przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu rynkowego prognozy zatrudnienia w USA, wpływ tego odczytu na kurs złotego będzie ograniczony. Oczekujemy, że zarówno posiedzenie RPP, jak również publikacja Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? kursu EURPLN.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!