Analizy i badania

W ubiegłym tygodniu prezydent USA D. Trump wygłosił przemówienie inauguracyjne

<p style="text-align: justify;">Podtrzymane zostały w nim obietnice z kampanii wyborczej, zgodnie z którymi administracja D. Trumpa prowadzić będzie protekcjonistyczną politykę gospodarczą. W przemówieniu powtórzone zostały również zapowiedzi znaczącego zwiększenia inwestycji infrastrukturalnych.</p>

>

Wypowiedzi D. Trumpa były ogólne i nie dostarczyły żadnych nowych, konkretnych informacji nt. przyszłej polityki gospodarczej w USA. Oczekujemy, że zakres wprowadzonych przez now? administrację działań protekcjonistycznych będzie ograniczony, a głównym efektem realizacji programu gospodarczego D. Trumpa będzie ekspansja fiskalna (zwiększenie inwestycji publicznych lub (i) obniżki podatków). Spodziewane przez nas zmiany w polityce gospodarczej w USA, prowadz?ce do nadmiernego popytu w gospodarce, s? spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym FED w całym 2017 r. podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50pb. Uważamy, że pi?tkowe przemówienie D. Trumpa było neutralne dla globalnych rynków finansowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!