Analizy i badania

W tym tygodniu globalne nastroje będą nadal kształtowane głównie przez spór pomiędzy Republikanami i Demokratami dotyczący uchwalenia budżetu federalnego

<p style="text-align: justify;">Trwające już od tygodnia selektywne zawieszenie działalności większości instytucji publicznych w USA (government shutdown) w niewielkim stopniu wpłynęło na pogorszenie się nastrojów na rynkach. Jednakże zbliżająca się data 17 października (do tego dnia konieczne jest uchwalenie przez Kongres zwiększenie limitu zadłużenia USA) przy ciągłym braku porozumienia wśród polityków, może zostad zinterpretowana przez rynki jako wzrost prawdopodobieostwa znalezienia się USA w stanie technicznej niewypłacalności.</p>

>

Można szacować, że przedłużaj?cy się government shutdown może mieć negatywne konsekwencje dla perspektyw wzrostu gospodarczego USA w IV kw. br. (dwutygodniowy okres może spowodować obniżenie rocznej dynamiki PKB o ok. 0,3 pkt. proc., a trzytygodniowy o 0,5 pkt. proc.). W ocenie członków FED, negatywny wpływ paraliżu wpływa na odsunięcie w czasie rozpoczęcia ograniczenia programu QE3 (por. ich wypowiedzi poniżej). Dodatkowe informacje nt. planów przedstawicieli Rezerwy Federalnej dotycz?cych dalszego kształtowania się programu skupu aktywów poznamy w środę, w publikacji Minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. Należy jednak pamiętać, że posiedzenie to miało miejsce przed pocz?tkiem government shutdown, więc wyrażone w trakcie posiedzenia FED opinie mog? być już nieaktualne w obecnej rzeczywistości. Dlatego publikacja Minutes najprawdopodobniej nie ograniczy znacz?cej niepewności dotycz?cej perspektyw rozwi?zania kryzysu budżetowego w USA. Odzwierciedleniem tej niepewności jest odnotowany w ostatnich dniach znacz?cy wzrost stawek CDS dla amerykańskich obligacji (kosztów ubezpieczenia przed niewypłacalności? USA). Naszym zdaniem, government shutdown nie będzie miało bezpośrednio znacz?cego wpływu na notowania dolara i obligacji amerykaoskich. Ze zjawiskiem zawieszenia działalności instytucji rz?dowych rynki miały już do czynienia w przeszłości (w ci?gu ostatnich 40 lat miało miejsce już 17 takich przypadków) i inwestorzy znaj? jego konsekwencje. Z kolei dla zaistnienia niewypłacalności USA nie ma precedensu, co oznacza wysok? nieprzewidywalnośd jej skutków. Według raportu przygotowanego przez Departament Skarbu, może ona doprowadzić do recesji dotkliwszej w skutkach od tej z 2008 r. Kolejnymi implikacjami byłoby drastyczne osłabienie się dolara i wzrost rentowności obligacji. W naszej ocenie dopuszczenie przez polityków do niewypłacalności kraju jest mało prawdopodobne (chod niedzielne wypowiedzi J. Boehnera, przewodnicz?cego Izby Reprezentantów, wskazuj? na wci?ż odległy kompromis). Niemniej jednak, w przypadku przedłużaj?cego się sporu pomiędzy Republikanami i Demokratami oraz braku perspektywy osi?gnięcia porozumienia, w najbliższych dniach rynki mog? zareagować rozpoczęciem wyprzedaży dolara i obligacji amerykaoskich, co może wpłyn?d na osłabienie złotego i wzrost rentowności polskiego długu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!