Analizy i badania

W 2017 r. wartość inwestycji w nieruchomości na świecie wyniesie 1,39 biliona USD

<p style="text-align: justify;">Z corocznego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman &amp; Wakefield zatytułowanego The Atlas Summary 2017 wynika, że w 2017 roku wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości wyniesie 1,39 biliona USD, z czego najwięcej przypadnie na kraje Azji i Pacyfiku – 44%, czyli 611 mld USD. Z kolei udział Ameryki Północnej i regionu EMEA w łącznym wolumenie będzie niższy i wyniesie odpowiednio 34% (470 mld USD) i 22% (307 mld USD). W raporcie przedstawiono analizy i prognozy dotyczące aktywności inwestycyjnej na rynkach nieruchomości całego świata.</p>

>

Z corocznego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield zatytułowanego  The Atlas Summary 2017  wynika, że w 2017 roku wartość transakcji inwestycyjnych na globalnym rynku nieruchomości wyniesie 1,39 biliona USD, z czego najwięcej przypadnie na kraje Azji i Pacyfiku – 44%, czyli 611 mld USD. Z kolei udział Ameryki Północnej i regionu EMEA w ł?cznym wolumenie będzie niższy i wyniesie odpowiednio 34% (470 mld USD) i 22% (307 mld USD). W raporcie przedstawiono analizy i prognozy dotycz?ce aktywności inwestycyjnej na rynkach nieruchomości całego świata. Jego autorzy wskazuj?, że popyt inwestycyjny w bież?cym roku utrzyma się na wysokim poziomie, głównie dzięki pojawieniu się na rynku nowych graczy i rosn?cemu zainteresowaniu inwestorów dywersyfikacj? portfeli nieruchomości. Ponadto popyt na nieruchomości inwestycyjne będzie przewyższać podaż, co przełoży się na utrzymanie wyższych cen w najbliższej przyszłości.

Wolumen transakcji inwestycyjnych (w tym grunty i nieruchomości mieszkaniowe wielorodzinne, aktywa o wartości powyżej 5 mln USD)

Źródło: Cushman & Wakefield, RCA

- Przewidujemy dalszy wzrost aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości w latach 2017/18. Ponadto będziemy świadkami zmian w strukturze inwestorów i preferowanych kierunkach inwestowania stosownie do pojawiaj?cych się okazji inwestycyjnych. Dla wielu nadal najważniejsza jest możliwość zapewnienia sobie źródła przychodów i zwrotu z kapitału, ale dla niektórych liczy się przede wszystkim zwrot kapitału w czasach niepewności i zachodz?cych zmian. Inwestorzy z tych dwóch grup maj? inne podejście do ryzyka i cen, ale wobec niepewnej sytuacji gospodarczej globalna dywersyfikacja portfela nieruchomości pozostanie preferowan? strategi? inwestycyjn? - mówi  David Hutchings, dyrektor ds. strategii inwestycyjnych w dziale Rynków Kapitałowych EMEA w firmie Cushman & Wakefield.

Inne najważniejsze ustalenia raportu  The Atlas Summary 2017:

  • W 2017 r. wielu inwestorów będzie nadal koncentrować się na największych miastach w celu minimalizowania ryzyka, zwiększenia płynności i budowania portfeli inwestycyjnych w oparciu o długoletnie inwestycje.
  • Inwestorzy zainteresowani wzrostem lub wyższym zwrotem z inwestycji będ? poszukiwać nowych możliwości lokowania kapitału. Mog? między innymi chętniej podejmować nowe rodzaje ryzyka na głównych rynkach inwestycyjnych, a także drugorzędnych w najbardziej atrakcyjnych krajach oraz w wybranych lokalizacjach, w tym na niektórych rynkach wschodz?cych.
  • Dalszy wzrost zainteresowania nowymi segmentami rynku i stylami inwestowania we wszystkich regionach. Dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych staje się coraz bardziej powszechna i odzwierciedla zmieniaj?ce się trendy w zakresie demografii, postępu technologicznego, mobilności i funkcji miejskich. Do nowych kategorii aktywów zalicza się m.in. nieruchomości mieszkaniowe (np. domy opieki dla seniorów), centra danych oraz położone w obrębie miast obiekty logistyczne i rekreacyjne.

Trendy regionalne

W  Europie  stabilny wzrost gospodarczy, niewielka inflacja i niskie stopy procentowe dobrze wróż? rynkom najmu w najbardziej dynamicznie rozwijaj?cych się lokalizacjach. Kapitał nadal napływa do tego regionu ze wszystkich stron świata, ale wolumen transakcji inwestycyjnych zmniejszył się – głównie z powodu ograniczonej podaży i utrzymuj?cej się awersji do ryzyka. Inwestorzy reprezentuj?cy kapitał azjatycki będ? coraz częściej wkraczać na kolejne rynki europejskie i w bież?cym lub przyszłym roku wyprzedz? inwestorów z Ameryki Północnej pod względem skali inwestycji zagranicznych w Europie.

Najlepsze perspektywy zrównoważonego wzrostu oferuj? przede wszystkim Niemcy (głównie Berlin), kraje nordyckie, a także Hiszpania – zwłaszcza Barcelona i Madryt. We Francji na największe zainteresowanie inwestorów może liczyć Paryż, aczkolwiek ostatecznie zależeć to będzie od wyniku wyborów prezydenckich – do większej aktywności zachęcać ich będzie skala wydatków na inwestycje infrastrukturalne. Londyn również pozostanie w kręgu zainteresowań inwestorów – wpływ Brexitu poznamy dopiero za jakiś czas, a obawy o nieuchronne i znaczne spowolnienie aktywności inwestycyjnej okazały się wyolbrzymione.

- Wzrost gospodarczy i bardzo silny popyt na rynkach najmu we wszystkich sektorach sprawiaj?, że Polska wpisuje się w trendy ogólnoeuropejskie. Polska oferuje stabilny wzrost przychodów w dłuższej perspektywie, co przekłada się na rekordowe zainteresowanie naszym krajem wśród inwestorów z Azji. Ponadto przewidujemy, że w bież?cym roku na polski rynek mog? wejść także nowi gracze europejscy – mówi  Soren Rodian Olsen, Partner w firmie Cushman & Wakefield w Polsce.

Region  Azji i Pacyfiku  może liczyć na dalszy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych w 2017 r. Dobre wskaźniki ekonomiczne zachęcaj? do lokowania kapitału w tej części świata oraz przyczyniaj? się do stopniowego wzrostu popytu na nowoczesne powierzchnie komercyjne ze strony inwestorów lokalnych, regionalnych i międzynarodowych.

W strategiach dotycz?cych segmentu  core  i  core plus  głównym celem inwestorów będ? nadal Japonia i Australia, ale wobec ograniczonej podaży aktywów wzrostu popytu można również oczekiwać w głównych miastach Chin, Singapuru i Korei Południowej, a także na rynkach  core plus  takich jak Tajpej i Auckland oraz w mniejszych miastach lub na zdecentralizowanych rynkach miast takich jak Sydney. Zyskać mog? także rynki wschodz?ce, w tym dzięki inwestycjom poprzez lokalne platformy w Chinach w deweloperów borykaj?cych się z brakiem płynności lub nadmiernie zadłużonych, a także dzięki inwestycjom ukierunkowanym na wzrost w największych miastach Indii.

Ameryka Północna  pozostanie ważnym celem inwestorów w 2017 r., a do czynników rekordowego poziomu aktywności inwestycyjnej w USA należy zaliczyć nieznacznie mniejsze lecz nadal duże nadzieje pokładane w ożywienie gospodarki dzięki inicjatywom prezydenta Trumpa oraz rosn?ce ceny nieruchomości w wyniku aktywności na rynkach najmu. Jednak ze względu na ograniczon? podaż i wyższe ceny wolumen transakcji inwestycyjnych w bież?cym roku może być niższy niż w ostatnich dwóch latach. USA s? obecnie na bardziej zaawansowanym etapie cyklu, co w poł?czeniu ze wzrostem inflacji przełoży się na wzrost stóp procentowych i tym samym na dalsze umocnienie się dolara. Jeżeli gospodarka amerykańska będzie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami, USA będ? przyci?gać kolejnych inwestorów. Wśród niekorzystnych zjawisk można wymienić niepewność polityczn?, rosn?ce koszty finansowania dłużnego oraz wzrost wskaźnika pustostanów w wyniku większej aktywności deweloperskiej.

Największe miasta charakteryzuj?ce się odpowiedni? płynności? i wzrostem gospodarczym będ? w dalszym ci?gu przyci?gać większość kupuj?cych. Dotyczy to przede wszystkim Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles i Bostonu, a zwłaszcza Waszyngtonu ze względu na zmiany na scenie politycznej. Wzrost aktywności inwestycyjnej możliwy jest także w mniejszych miastach oraz na dobrze skomunikowanych i zdecentralizowanych rynkach wokół największych miast. Z kolei inwestorzy z segmentu  core plus  będ? raczej najbardziej zainteresowani obiektami wielofunkcyjnymi w miastach odnotowuj?cych wzrost, takich jak Miami, Atlanta, Austin, Denver, Phoenix, Charlotte i Seattle.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!