Aktualności firm stowarzyszonych

Sukces Klienta Crido Legal w sporze o unijne dofinansowanie

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify">Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi wydanym 26 sierpnia 2016 r. wskutek apelacji złożonej przez Crido Legal klient kancelarii uzyskał ponad 2 mln odszkodowania od województwa łódzkiego reprezentowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. </p>

>

Zakończony prawomocnie spór pomiędzy beneficjentem – polskim przedsiębiorc? prowadz?cym działalność gospodarcz? w zakresie obróbki skrawaniem a instytucj? pośrednicz?c? - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, dotyczył odmowy wypłaty dofinansowania ze środków europejskich.  

Klient Crido Legal realizował projekt inwestycyjny, w ramach którego nabył innowacyjne maszyny do obróbki skrawaniem oraz rozpocz?ł produkcję, zgodnie z umow? o dofinansowanie zawart? z  instytucj? pośrednicz?c?. Instytucja po zakończeniu projektu wypowiedziała umowę i w ci?gu ponad sześciu lat sporu konsekwentnie odmawiała wypłaty całości dofinansowania na rzecz klienta, powołuj?c się na brak innowacyjności zakupionych maszyn, nieprawidłowości w zamówieniach czy nieosi?gnięcie niektórych wskaźników projektu.  

Sprawa trafiła do S?du Apelacyjnego w Łodzi, który zmienił zaskarżony przez Crido Legal wyrok s?du I instancji i w całości uwzględnił roszczenie klienta. W ustnych motywach rozstrzygnięcia s?d zgodził się z zarzutami apelacji, stwierdzaj?c, że dowody przeprowadzone w sprawie m.in. zeznania świadków i opinie trzech biegłych (powołanych m.in. na okoliczność innowacyjności maszyn) nie potwierdzaj? zarzucanych nieprawidłowości, a ewentualne niewielkie uchybienia w zakresie niepełnego osi?gnięcia wskaźników maj?cych dla projektu drugorzędny charakter nie mog? uzasadniać odmowy wypłaty dofinansowania. Ze strony Crido Legal sprawę prowadzili prawnicy:   Krzysztof Brysiewicz, Milena Różyc i Agnieszka Rzemieniewska.  

Więcej na temat... Wygrana sprawa jest przede wszystkim świadectwem wielkiej determinacji naszego klienta, który nie poddał się i przez ponad sześć lat dochodził swoich racji przed s?dem. Jednocześnie, jak pokazuje jego przykład, taki upór może się opłacić, instytucje udzielaj?ce dofinansowania nie zawsze maj? rację i często podchodz? do realizacji projektów w sposób zbyt sformalizowany. Wyrok S?du Apelacyjnego tymczasem jest już kolejnym, istotnym głosem s?dów powszechnych potwierdzaj?cym, że ocena prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich nie może być mechaniczna i powinna mieć charakter wszechstronny, a także uwzględniać osi?gnięcie głównych celów projektu - komentuje pełnomocnik procesowy beneficjenta, radca prawny Krzysztof Brysiewicz, Senior Associate w Kancelarii Crido Legal. Dodaje również, że rozwi?zanie umowy o dofinansowanie czy nałożenie korekty finansowej nie zawsze musi być uzasadnione, warto zatem za szybko nie rezygnować z dochodzenia swoich praw.  

***  

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!