Aktualności firm stowarzyszonych

SUEZ Polska w gronie firm zaangażowanych społecznie

<p style="text-align: justify;" align="justify">Grupa SUEZ – globalny dostawca usług w zakresie gospodarki wodno-odpadowej dołączył do sygnatariuszy Deklaracji CSR. Tym samym firma potwierdziła, że kieruje się zasadami transparentności i etyki oraz w poszanowaniu człowieka i zasobów naturalnych.</p>

>

Jedn? z kluczowych wartości firmy jest zaangażowanie w działalność społeczn?. SUEZ angażuje się w edukację ekologiczn?, ochronę zasobów na świecie oraz utrzymanie różnorodności biologicznej. SUEZ Polska - reprezentant Grupy SUEZ w Polsce, rozwija CSR w kierunku aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  

Obecnie w SUEZ Polska, na różnych stanowiskach administracyjno-biurowych, pracuje 10 osób z niepełnosprawnościami. Kilkoro pracowników zostało zatrudnionych w modelu zatrudnienia wspomaganego, realizowanego we współpracy z partnerem, organizacj? pozarz?dow? – Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Aktywność firmy w tym zakresie rozwija

koordynator ds. osób z niepełnosprawnościami, którego rol? jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku pracy oraz oswojenie pozostałych osób zatrudnionych w organizacji. Funkcję tę pełni osoba z niepełnosprawności?, pracownik Działu HR.  

SUEZ Polska angażuje się w wiele wydarzeń i projektów maj?cych na celu promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Firma od kilku lat aktywnie wspiera organizację targów pracy „Giełda Mocy”, podczas których osoby z niepełnosprawnościami poszukuj? zatrudnienia na otwartym rynku pracy.  

W lipcu 2016 roku SUEZ Polska odebrał prestiżow? nagrodę Fundacji La Caixa w ramach Programu „Wł?cz się” za wypracowanie modelu rekrutacji osób z niepełnosprawnościami i budowanie przyjaznego środowiska pracy dla tej grupy społecznej.  

SUEZ Polska stawia na różnorodność. Jak to może wygl?dać w praktyce? Zapraszamy do wysłuchania prezentacji przedstawicieli SUEZ Polska na jednym ze spotkań organizowanych przez CCiFP: https://www.youtube.com/channel/UCbvJWAoeTlt-EL_z_Cvjq1g  

Link do naszego profilu: https://ccifp.pl/gd_posttype_firms/sita-polska-sp-z-o-o/?lang=pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!