Analizy i badania

Środkowoeuropejskie pokolenie Y gotowe do wejścia na rynek pracy

<p style="text-align: justify;"><strong>Siedmiu na dziesięciu studentów z Europy Środkowej podejmowało pierwszą pracę w zawodzie już podczas nauki, a z największym doświadczeniem na starcie swojej ścieżki zawodowej wkraczają studenci z Polski – wynika z czwartej edycji badania „First Steps into the Labour Market”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w ośmiu krajach regionu Europy Środkowej. Aż 75 proc. młodych Europejczyków ocenia swoje umiejętności i kompetencje jako dobre lub bardzo dobre. To dzięki nim chcą szybko znaleźć satysfakcjonujące zajęcie na rynku pracy, który oceniają jako trudny.</strong></p>

>

W badaniu przeprowadzonym przez Deloitte wzięło udział 2,4 tys. studentów i absolwentów szkół wyższych z Albanii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Polski, Słowacji oraz Słowenii. Średnia wieku ankietowanych wyniosła 23,2 lata. Ankieta on-line została przeprowadzona w IIQ2015.

Aż 71 proc. badanych przyznała, że ma doświadczenie zawodowe zwi?zane z  wybranym kierunkiem nauki, które zdobyła podczas studiów. „W Polsce ten odsetek jest wyższy o 10 p.p. Można przypuszczać, że nasi studenci bardziej niż ich koledzy z  innych krajów regionu s? skoncentrowani na rozwoju swojej kariery i zdobywania doświadczenia. Aż 15,7 proc. z nich chce iść na studia podyplomowe i kursy specjalistyczne, podczas gdy średnia dla całego regionu wynosi 5,5 proc.” – mówi Halina Frańczak, Dyrektor Clients & Markets na Polskę oraz Europę Środkow?, Deloitte. W zdobywaniu doświadczenia aktywnie pomagaj? pracodawcy. Aż 63,4 proc. respondentów z Polski uczestniczyło w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy, podczas gdy średnia dla całego regionu wynosi 44 proc.

Rynek trudny, ale o pracę łatwo

Jedynie czterech na dziesięciu studentów i młodych absolwentów ocenia sytuację ekonomiczn? w swoich krajach jako dobr? lub bardzo dobr?. Najbardziej optymistyczne spojrzenie maj? na tę kwestię Czesi.

Jeszcze gorzej ankietowani oceniaj? rynek pracy – tylko 20 proc. badanych (średnia dla regionu) uważa, że panuj?ca na nim sytuacja jest pozytywna. Polacy, spośród których 36 proc. ocenia sytuację na rynku pracy jako zł?, s? pod tym względem bardziej optymistyczni niż Słowacy, Chorwaci czy Słoweńcy, ale pozostaj? w tyle za Czechami, wśród których tylko 23 proc. wskazało na tak? odpowiedź.

Jednak i tak, mimo pesymistycznego spojrzenia na rynek pracy, ankietowani studenci w badanych krajach wierz?, że  s?  w  stanie znaleźć satysfakcjonuj?ce ich zajęcie już w ci?gu trzech miesięcy (73 proc.).

To przekonanie wynika głównie z wiary we własne umiejętności. Aż trzy czwarte badanych ocenia je  jako wysokie lub bardzo wysokie. W tej grupie s? również Polacy, którzy jednak nieco bardziej krytycznie oceniaj? swoje umiejętności w zakresie uczenia się (o swojej zdolności do szybkiego uczenia się przekonanych jest 74 proc. studentów z regionu i 69 proc. z Polski), pracy zespołowej (67 proc. w  regionie i 65 proc. w Polsce), przywództwa, rozwi?zywania konfliktów, delegowania i rozwi?zywania problemów.

Studenci uważaj?, że potrafi? myśleć analitycznie (70 proc. – tyle samo w regionie i w Polsce).

Najgorzej oceniaj? swoj? odporność na stres. Tylko 45 proc. studentów w Europie Środkowej ocenia tę  umiejętność na wysokim poziomie. W Polsce ten odsetek jest jeszcze niższy i wynosi 37 proc.

Rozwój ważniejszy niż pieni?dze

Jakimi czynnikami kieruj? się młodzi mieszkańcy Europy Środkowej przy wyborze pracy? Dla 36 proc. (42 proc. w Polsce) odpowiedzi? pierwszego wyboru była możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności, a dla 13 proc. (16 proc. w Polsce) atrakcyjne wynagrodzenie.

Największe oczekiwania maj? pod tym względem młodzi Słoweńcy, którzy chcieliby zarabiać średnio 1500 euro miesięcznie (pierwsza praca na etacie). Tysi?c euro pensji miesięcznie to marzenie młodych Słowaków i Litwinów. Polacy chcieliby zarabiać średnio 776 euro miesięcznie.

Z badania Deloitte wynika, że 42,3 proc. badanych marzy o pracy w dużej międzynarodowej korporacji. Tylko co dziesi?ty ankietowany (średnia dla regionu) planuje założenie własnego biznesu. W Polsce takich osób było 10,6 proc. Marzenia o własnej firmie wyraża 15,9 proc. Litwinów i 15,6 proc. Chorwatów. To najlepsze wyniki w całym regionie.

Praca jest duż? wartości? dla studiuj?cych przedstawicieli pokolenia Y. Aż 87 proc. pracowałoby, nawet gdyby nie potrzebowało pieniędzy. W Polsce tak? odpowiedź wybrało 86 proc. ankietowanych.

Lider myśli strategicznie

Młodzi mieszkańcy Europy Środkowej oczekuj?, że liderzy będ? charakteryzować się umiejętności? strategicznego myślenia (62,6 proc.), charyzm? (48,6 proc.) oraz zdecydowaniem (47,4 proc.). W Polsce wyniki te wygl?daj? odpowiednio: 71,3 proc., 63 proc. oraz 45,2 proc. Częściej niż pozostali studenci, Polacy oczekuj? inspirowania innych (50,5 proc. w porównaniu do 46,9 proc.). „To pokazuje, że młodzi Polacy maj? dosyć wygórowane oczekiwania wobec swoich przyszłych szefów. W ich opinii podstawowym zadaniem lidera jest zabezpieczenie przyszłości firmy w długoterminowej perspektywie” – wyjaśnia Gavin Flook, Partner, Talent Leader Deloitte Central Europe. Ankietowani, podobnie jak w ocenie własnych umiejętności, wysoko plasuj? także swoje kompetencje przywódcze. Prawie 73 proc. badanych na pytanie o to czy ich koledzy postrzegaj? ich  jako liderów odpowiedziało, że „tak” lub „raczej tak”.

Respondenci nie maj? nic przeciwko współpracy z przedstawicielami innych generacji. Dla aż 90 proc. z  nich mog? być oni źródłem wiedzy, a 80 proc. uważa, że znalazłoby z nimi płaszczyznę porozumienia. Najwięcej osób (45 proc.) preferowałoby przełożonego w wieku 36-50 lat. W Polsce odsetek ten wynosi 42 proc. Wiek szefa jest nieistotny dla 32,2 proc. ankietowanych (w Polsce dla 36 proc.).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!