Analizy i badania

Spowolnienie wzrostu płac w listopadzie

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w listopadzie do 6,5% r/r z 7,4% w październiku, kształtując się poniżej naszej prognozy (6,9%) i konsensusu rynkowego (7,1%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie o 3,9% r/r wobec 5,2% w październiku.</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia nominalnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw było wygaśnięcie wpływu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych branżach w październiku, na co wskazuje silny – na tle ubiegłych lat – wzrost płac w tym miesi?cu (2,3% m/m, najwyżej od 2007 r.). W naszej ocenie przejściowym czynnikiem, który mógł przyczynić się do zwiększenia dynamiki płac w październiku mogły być wypłaty odpraw dla osób, które uzyskały prawo do przejścia na emeryturę po obniżeniu wieku emerytalnego. Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń w listopadzie była również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych, obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. W październiku br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż 2016 r., podczas gdy w listopadzie br., po uwzględnieniu udzielania przez pracodawców dodatkowego dnia wolnego w listopadzie w zwi?zku ze Świętem Niepodległości przypadaj?cym w sobotę, była ona taka sama jak przed rokiem. Ł?czny negatywny wpływ wymienionych czynników na dynamikę płac był – podobnie jak w ubiegłych miesi?cach – ograniczany przez narastaj?c? presję płacow? zwi?zan? z popraw? sytuacji na rynku pracy.

Rekordowy wzrost zatrudnienia mimo barier podażowych i obniżenia wieku emerytalnego

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w listopadzie o 17,2 tys. m/m (najwyższy wzrost w listopadzie w historii) wobec wzrostu o 5,0 tys. w październiku. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w listopadzie wzrosła do 4,5% r/r wobec 4,4% w październiku. Rekordowy wzrost zatrudnienia w listopadzie jest duż? niespodziank? zważywszy na rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, a także obniżenie wieku emerytalnego od 1 października br.

Dane o zatrudnieniu w listopadzie wskazuj?, że mimo narastaj?cej bariery po stronie podaży pracy przedsiębiorstwom nadal udaje się szybko zwiększać zatrudnienie, a negatywny wpływ obniżenia wieku emerytalnego na liczbę zatrudnionych jest ograniczany przez częste ł?czenie pobierania emerytury z prac?. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 11.12.2017).

Spowolnienie wzrostu realnego funduszu płac

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w listopadzie 8,6% r/r wobec 9,8% w październiku i 8,6% w III kw. Sygnalizuje to lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika spożycia prywatnego w IV kw. obniży się i wyniesie 4,3% r/r wobec 4,8% w III kw.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!