Analizy i badania

Spadek dynamiki produkcji silniejszy od oczekiwań

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku o 1,3% r/r wobec wzrostu o 3,2% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (0,9%) i konsensusu rynkowego (0,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,3% m/m.</p>

>

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do spadku dynamiki produkcji we październiku był negatywny efekt statystyczny zwi?zany z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2015 r., podczas gdy we wrześniu br. była taka sama jak przed rokiem). Niemniej jednak silniejszy od oczekiwań spadek rocznej dynamiki produkcji oznacza, że pogorszenie nastrojów w przetwórstwie obrazowane zmniejszeniem wskaźnika PMI w październiku znalazło również odzwierciedlenie w danych z realnej sfery gospodarki (por. MAKROpuls z 02.11.2016). Dokładna ocena przyczyn spadku aktywności w przemyśle i jej trwałości będzie możliwa po zapoznaniu się ze szczegółow? struktur? produkcji, która zostanie opublikowana w Biuletynie Statystycznym GUS pod koniec miesi?ca.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!