Silny wzrost nowych zamówień w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w styczniu do 54,6 pkt. wobec 55,0 pkt. w grudniu, a tym samym ukształtował się on poniżej naszej prognozy zgodnej z oczekiwaniami rynku (55,4 pkt). W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe wkłady 2 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji oraz czasu dostaw). Przeciwny efekt miały wyższe wkłady składowych dla zatrudnienia, nowych zamówień oraz zapasów pozycji zakupionych.</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla nowych zamówień (56,7 pkt. w styczniu wobec 56,0 pkt. w grudniu) do najwyższego poziomu od stycznia 2015 r. Towarzyszyło mu zwiększenie składowej dla nowych zamówień eksportowych, które nast?piło mimo wyraźnego w ostatnim miesi?cu umocnienia kursu złotego. Wzrostowi zamówień eksportowych sprzyja utrzymuj?ca się dobra koniunktura w niemieckim przetwórstwie, która wspiera popyt na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (por. MAKROmapa z 29.01.2018).

Silny wzrost zamówień oddziaływał w kierunku zwiększenia składowej dla zatrudnienia, która wyniosła w styczniu do 53,1 pkt. wobec 52,0 pkt. w grudniu, co jest jej najwyższym poziomem od kwietnia 2017 r. W naszej ocenie wzrost zatrudnienia w kolejnych miesi?cach w coraz większym stopniu ograniczany będzie przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Będzie to czynnik oddziałuj?cy w kierunku wzrostu inwestycji umożliwiaj?cych zmianę techniki produkcji na mniej pracochłonn?, a tym samym zwiększenie wydajności pracy.

Mimo nieznacznego spadku indeksu PMI w styczniu jego wartość ukształtowała się powyżej średniej z IV kw. 2017 r., co sygnalizuje ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (4,2% r/r wobec 5,1% w IV kw. 2017 r.). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane s? neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!