Analizy i badania

Silny wzrost nowych zamówień w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) obniżył się w styczniu do 54,6 pkt. wobec 55,0 pkt. w grudniu, a tym samym ukształtował się on poniżej naszej prognozy zgodnej z oczekiwaniami rynku (55,4 pkt). W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe wkłady 2 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji oraz czasu dostaw). Przeciwny efekt miały wyższe wkłady składowych dla zatrudnienia, nowych zamówień oraz zapasów pozycji zakupionych.</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla nowych zamówień (56,7 pkt. w styczniu wobec 56,0 pkt. w grudniu) do najwyższego poziomu od stycznia 2015 r. Towarzyszyło mu zwiększenie składowej dla nowych zamówień eksportowych, które nast?piło mimo wyraźnego w ostatnim miesi?cu umocnienia kursu złotego. Wzrostowi zamówień eksportowych sprzyja utrzymuj?ca się dobra koniunktura w niemieckim przetwórstwie, która wspiera popyt na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (por. MAKROmapa z 29.01.2018).

Silny wzrost zamówień oddziaływał w kierunku zwiększenia składowej dla zatrudnienia, która wyniosła w styczniu do 53,1 pkt. wobec 52,0 pkt. w grudniu, co jest jej najwyższym poziomem od kwietnia 2017 r. W naszej ocenie wzrost zatrudnienia w kolejnych miesi?cach w coraz większym stopniu ograniczany będzie przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Będzie to czynnik oddziałuj?cy w kierunku wzrostu inwestycji umożliwiaj?cych zmianę techniki produkcji na mniej pracochłonn?, a tym samym zwiększenie wydajności pracy.

Mimo nieznacznego spadku indeksu PMI w styczniu jego wartość ukształtowała się powyżej średniej z IV kw. 2017 r., co sygnalizuje ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (4,2% r/r wobec 5,1% w IV kw. 2017 r.). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane s? neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!