Analizy i badania

Silny popyt zagraniczny wydrenował polski rynek jaj

<p style="text-align: justify;">Odzyskanie przez Polskę statusu kraju wolnego od ptasiej grypy umożliwiającego stopniowy powrót na zamknięte rynki eksportowe sprzyja wzrostowi cen drobiu.</p>

>

Uważamy jednak, że jego produkcja rośnie szybciej od możliwości eksportowych, co w kolejnych kwartałach może wywierać presję na spadek cen. Prognozujemy, że cena drobiu w Polsce w 2018 r. będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym.

W okresie od stycznia do sierpnia wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 5,1% r/r wobec wzrostu o 9,7% w analogicznym okresie 2016 r. Głównym źródłem wzrostu wartości polskiego eksportu była większa sprzedaż do Holandii, Francji oraz Belgii. Nieznaczny spadek wartości eksportu odnotowano natomiast do Niemiec. Na uwagę zasługuje Ukraina, gdzie odnotowano największy przyrost wolumenu eksportu polskiego drobiu. Czynnikiem wspieraj?cym polski eksport drobiu jest jego utrzymuj?ca się wysoka konkurencyjność cenowa. W październiku średnie ceny brojlerów w Polsce wyrażone w euro były o 32% niższe od średniej unijnej wobec 37% w październiku ub. r.

Cena skupu kurcz?t wyniosła w październiku 3,43 zł/kg (wzrost o 7,5% r/r), a cena indyków wyniosła 5,04 zł/kg (wzrost o 3,9% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla brojlerów ukształtowała się na poziomie 1,35 zł/kg (spadek o 0,5% r/r), a pasz dla indyków 1,52 zł/kg (wzrost o 7,1% r/r). W rezultacie w październiku relacja cen żywiec/pasza wyniosła na rynku kurcz?t 2,53 wobec 2,34 przed rokiem, a na rynku indyków 3,47 wobec 3,58 przed rokiem, wskazuj?c na wzrost opłacalności produkcji kurcz?t w ujęciu rocznym oraz jej spadek w przypadku indyków. Po uwzględnieniu czynników krajowych oraz wzorca sezonowości prognozujemy, że ceny skupu kurcz?t broilerów, indyków oraz jaj na koniec 2017 r. ukształtuj? się odpowiednio na poziomie ok. 3,30 zł/kg, 5,00 zł/kg oraz ok. 3,00 zł/kg, 5,20 zł/kg na koniec 2018 r.

W okresie od stycznia do sierpnia br. wartość polskiego eksportu jaj zwiększyła się o 12,7% r/r wobec spadku o 4,8% w analogicznym okresie 2016 r. Na uwagę zasługuje rekordowy wzrost polskiego eksportu w sierpniu br. (+193,3% r/r), będ?cy skutkiem gwałtownego zwiększenia popytu przede wszystkim z Holandii. Jest on konsekwencj? skażenia jaj fipronilem w tym kraju i zwi?zanego z tym znacz?cego wzrostu zapotrzebowania na jaja importowane. W efekcie cena skupu jaj klasy M wyniosła w październiku br. 39,14 zł/100 sztuk (wzrost o 23,5% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,09 zł/kg (wzrost o 2,8% r/r). W konsekwencji w październiku relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 35,9 wobec 29,9 przed rokiem. Uważamy, że przejściowy silny wzrost popytu na polskie jaja zacznie wygasać w grudniu br. W efekcie, uwzględniaj?c bież?c? sytuację na rynku jaj oraz krajowy wzorzec sezonowości prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2016 r. wyniesie 57 zł/100 sztuk, a na koniec 2017 r. 33 zł/100 sztuk. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest tempo odbudowy produkcji jaj w Holandii.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!