Silniejsze od oczekiwań spowolnienie wzrostu gospodarczego nie niepokoi RPP

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie jak w listopadzie br. Rada odnotowała, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB – mimo oczekiwanego obniżenia – utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie.

W komunikacie utrzymany został również zapis dotyczący perspektyw krajowej koniunktury: „utrzymuje się jednocześnie niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą”. Podobnie jak przed miesiącem, Rada oczekuje, że „inflacja – po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. – w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5% +/- 1 pkt. proc.).

Silniejsze od oczekiwań spowolnienie wzrostu gospodarczego nie niepokoi RPP

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wyrażany wcześniej pogląd, zgodnie z którym do końca jego kadencji stopy procentowe nie ulegną zmianie. W jego ocenie za stabilizacją stóp procentowych opowiada się obecnie większość członków RPP. Obecni na konferencji członkowie RPP R. Sura i kończący swoją kadencję J. Osiatyński również podkreślali brak potrzeby zmiany stóp procentowych w najbliższych miesiącach.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami część konferencji po posiedzeniu RPP była poświęcona rozczarowującej strukturze wzrostu gospodarczego w III kw., wskazującej na wyraźne spowolnienie wzrostu konsumpcji i inwestycji. Zdaniem prezesa NBP do spowolnienia wzrostu inwestycji przyczyniło się obniżenie dynamiki inwestycji publicznych, związane z ustąpieniem „górki inwestycyjnej” w samorządach, która była spowodowana cyklem wyborczym. W jego ocenie osłabienie wzrostu gospodarczego w Polsce wynika z czynników zewnętrznych, w tym w szczególności z wyhamowania wzrostu gospodarczego w Niemczech. J. Osiatyński odnotował fakt spowolnienia wzrostu inwestycji przedsiębiorstw, jednak jego zdaniem „remedium dla inwestycji nie ma w instrumentach polityki pieniężnej”. Jego zdaniem obecny poziom stóp procentowych nie jest barierą dla wzrostu inwestycji firm. Naszym zdaniem wypowiedzi członków RPP na dzisiejszej konferencji wskazują, że Rada byłaby skłonna złagodzić politykę pieniężną tylko w warunkach silnego spadku dynamiki PKB do poziomu znacząco niższego od przewidywanego w listopadowej projekcji NBP (por. MAKROpuls z 6.11.2019).

Stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca 2020 r.  

Dzisiejsze wypowiedzi członków Rady stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się co najmniej do końca 2020 r. Oczekiwana przez nas łagodna polityka pieniężna EBC (kolejna obniżka stopy depozytowej, kontynuacja programu luzowania ilościowego) jest spójna z tą prognozą. Czynniki ryzyka dla naszego scenariusza stóp procentowych omówimy szerzej w najbliższej MAKROmapie.

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!