Aktualności firm stowarzyszonych

Sąd Apelacyjny uwzględnia apelację W&C subklauzula 13.8 FIDIC nie wyłącza dopuszczalności sądowego podwyższenia wynagrodzenia w kontraktach drogowych

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">W dniu 16 marca 2017 roku Sąd Apelacyjny uwzględnił apelację White &amp; Case reprezentującej polsko-hiszpańskie konsorcjum, którego liderem był Mostostal-Warszawa S.A. W tej precedensowej sprawie Sąd Apelacyjny przesądził, że tzw. wykreślenie Subklauzuli 13.8 FIDIC z umowy o roboty budowlane nie jest równoznaczne z wyłączeniem dopuszczalności sądowego podwyższenia wynagrodzenia na podstawie artykułu 357<sup>1 </sup>lub 632 § 2 Kodeksu cywilnego.</p>

>

Konsorcjum domagało się podwyższenia wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o  zaprojektowanie i budowę odcinka Autostrady A2 Stryków-Konotopa, w zwi?zku z  nieprzewidywaln? zmian? cen paliwa i asfaltu w latach 2009-2012, która doprowadziła do drastycznego zwiększenia kosztów realizacji robót. Podobne pozwy przeciwko GDDKiA skierowali także inni wykonawcy robót drogowych.

S?d I instancji oddalił powództwo, uznaj?c m.in., że strony wył?czyły dopuszczalność s?dowego podwyższenia wynagrodzenia w trybie tzw. klauzul rebus sic stantibus gdyż „wykreśliły” z warunków ogólnych umowy Subklauzulę 13.8 FIDIC (dotycz?c? waloryzacji ceny).

S?d Apelacyjny nie podzielił tego stanowiska. W ustnych motywach rozstrzygnięcia S?d Apelacyjny podkreślił różnicę pomiędzy Subklauzul? 13.8 FIDIC, która przewiduje mechanizm automatycznej waloryzacji wynagrodzenia dla uwzględnienia zmian w kosztach realizacji robót, a określonymi w  Kodeksie cywilnym klauzulami rebus sic stantibus, które przewiduj? s?dow? ingerencję w  treść umowy jedynie w przypadku istotnych zmian o  nieprzewidywalnym charakterze. Z tego względu, S?d Apelacyjny podzielił stanowisko konsorcjum, zgodnie z którym tzw. „wykreślenie” z warunków ogólnych  umowy Subklauzuli 13.8 FIDIC nie oznacza wył?czenia dopuszczalności s?dowego podwyższenia wynagrodzenia.

Wyrok S?du Apelacyjnego może mieć istotne znaczenie dla licznych postępowań dotycz?cych podwyższenia wynagrodzenia w zwi?zku ze wzrostem cen paliw w latach 2009-2012, które dotknęło wielu wykonawców robót drogowych w kraju. Rozstrzyga bowiem zagadnienie prawne, które powodowało rozbieżności w  orzecznictwie s?dów okręgowych.

W zespole White & Case reprezentuj?cym konsorcjum znaleźli się Michał Subocz, partner kieruj?cy praktyk? Rozwi?zywania Sporów, Piotr Bytnerowicz, counsel, Magda Kofluk, associate w biurze White & Case w Dubaju oraz Emanuel Wanat, associate i Grzegorz Goniewicz, associate.

***

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 41 biur znajduj?cych się w 29 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i  arbitrażowych.  

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mrmroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!