Analizy i badania

Rynek pracy zbliża się do równowagi

<p style="text-align: justify;">Naszym zdaniem stabilizacja dynamiki zatrudnienia sygnalizuje, że rynek pracy w Polsce zbliża się do stanu równowagi. Wskazują na to również narastające trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.</p>

>

Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych wskaźnik GUS ilustruj?cy barierę rozwoju w postaci niedoboru wykwalifikowanych pracowników w przemyśle ukształtował się w III kw. br. na poziomie najwyższym od IV kw. 2008 r., a analogiczny indeks dla sektora usług osi?gn?ł najwyższ? wartość od I kw. 2009 r. Z kolei obliczany przez nas indeks restrykcyjności rynku pracy (liczba ofert pracy dzielona przez liczbę bezrobotnych) był w sierpniu br. najwyższy od co najmniej stycznia 2001 r.

Naszym zdaniem mimo stopniowego powrotu do równowagi na rynku pracy znacz?ce przyspieszenie realnej dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw w najbliższych miesi?cach jest mało prawdopodobne. Dynamika ta będzie ograniczana przez oczekiwany przez nas wzrost inflacji oraz migracje powrotne w budownictwie i tych branżach w przemyśle i usługach, w których popyt na pracowników o wysokich kwalifikacjach jest relatywnie niski. Dodatkowym czynnikiem zmniejszaj?cym presję na wzrost płac będzie napływ imigrantów z Ukrainy. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w I poł. br. ponad 400 tys. pracodawców zgłosiło zamiar powierzenia pracy Ukraińcom, o ok. 30 tys. więcej niż w całym 2014 r.

Dzisiejsze dane s? naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!