Analizy i badania

Rynek pracy hamuje ożywienie w przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 54,2 pkt. w listopadzie wobec 53,4 pkt. w październiku, a tym samym ukształtował się on nieznacznie powyżej naszej prognozy zgodnej z oczekiwaniami rynkowymi (54,0 pkt.).</p>

>

Wstępne indeksy PMI dla strefy euro (w tym Niemiec) wskazywały na poprawę nastrojów w przetwórstwie (por. MAKROmapa z 27.11.2017). W tym kontekście zaskakuj?ca jest struktura listopadowego indeksu PMI w Polsce, która wskazała na spowolnienie wzrostu nowych zamówień eksportowych. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z wolniejszym wzrostem zamówień krajowych obrazowanym zmniejszeniem składowej dla nowych zamówień ogółem.

Pomimo wolniejszego wzrostu zamówień składowa dotycz?ca bież?cej produkcji zwiększyła się z 53,4 pkt. w październiku do 55,3 pkt. w listopadzie (najwyższy poziom od marca br.). Jednocześnie po raz pierwszy od lipca br. ankietowane przedsiębiorstwa zasygnalizowały zmniejszenie zaległości produkcyjnych. Niemniej jednak firmy nadal realizowały część zamówień poprzez bezpośredni? sprzedaż z magazynów. Świadczy o tym utrzymuj?cy się już od 10 miesięcy spadek zapasów wyrobów gotowych. Trudności z obsług? wysokiego popytu przyczyniły się do wydłużenia czasu dostaw do najwyższego poziomu od grudnia 2010 r.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury wskazuj? na utrzymuj?ce się ograniczenia podażowe w polskim przetwórstwie. W listopadzie składowa dla zatrudnienia obniżyła się do 50,4 pkt. wobec 51,8 pkt. w październiku, kształtuj?c się tylko nieznacznie poniżej granicy 50,0 pkt. oddzielaj?cej wzrost od spadku liczby etatów. Naszym zdaniem wzrost zatrudnienia był ograniczany – podobnie jak w ostatnich miesi?cach -- przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Efekty te s? potęgowane przez obniżenie wieku emerytalnego. Ankietowane firmy sygnalizowały jednak optymizm zwi?zany z ożywieniem gospodarczym, eksportem, nowymi produktami, nowymi rynkami. W rezultacie decyduj? się one na inwestycje w zwiększenie mocy wytwórczych, co jest spójne z oczekiwanym przez nas umiarkowanym ożywieniem w inwestycjach przedsiębiorstw w kolejnych kwartałach. Nasz średnioterminowy scenariusz kształtowania się nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

Wartość wskaźnika PMI w okresie październik-listopad (53,8 pkt.) ukształtowała się na wyższym poziomie niż w III kw. (52,8 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane sygnalizuj? istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w IV kw. (4,2% r/r wobec 4,9% w III kw.). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 11 grudnia br.

Dzisiejsze dane s? neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!