Analizy i badania

Rynek pracy blisko równowagi

<p style="text-align: justify;">Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Skala dalszego wzrostu zatrudnienia będzie ograniczana przez trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Wsparcie dla takiej oceny stanowią badania NBP ("<em>Szybki Monitoring</em>”, styczeń 2016 r.), zgodnie z którymi stopniowo rośnie odsetek firm, które informują o problemach ze skompletowaniem załogi.</p>

>

Nadal jest o jednak niższy niż w okresie boomu na przełomie lat 2007/2008 (ok. 3% wobec ok. 14%). Dodatkowo oczekujemy, że w styczniu br. dynamika zatrudnienia w ujęciu m/m będzie ponownie (i znacz?co) dodatnia, do czego przyczyni się coroczna aktualizacja próby przedsiębiorstw zatrudniaj?cych do 9 osób dokonywana przez GUS.

Ponadto, zgodnie z badaniami NBP presja płacowa rośnie, ale utrzymuje się wci?ż na relatywnie niskim poziomie (odnotowuje j? obecnie około 9% pracodawców). W naszej ocenie zwiększenie wynagrodzeń w najbliższych kwartałach będzie ograniczane przez możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego pracowników dotychczas zatrudnionych na część etatu, niski stopień uzwi?zkowienia w zakładach pracy, gotowość pracodawców do przeniesienia produkcji za granicę, napływ imigrantów oraz migracje powrotne Polaków. W efekcie, po uwzględnieniu naszej prognozy inflacji, oczekujemy umiarkowanego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac w gospodarce narodowej z 3,4% w ub.r. do 4,2% w 2016 r.

Dzisiejsze dane s? naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!