Aktualności firm stowarzyszonych

Rozczarowujący koniec roku dla mikrofirm. Tak źle nie było od dwóch lat

<p style="text-align: justify;">Najnowszy „Barometr EFL” na IV kwartał tego roku przekreśla szanse na przebudzenie w końcówce roku najliczniejszej grupy przedsiębiorców w Polsce. Tylko 7,4% przedsiębiorstw zatrudniających max. 9 pracowników liczy na wzrost inwestycji w najbliższych miesiącach, a 12,5% prognozuje wyższą sprzedaż swoich produktów i usług. Wartość ostatniego w tym roku indeksu wśród mikro przedsiębiorstw była najniższa od dwóch lat i wyniosła zaledwie 50,6 pkt. Odczyt dla mikrofirm jest również słabszy w porównaniu do małych i średnich firm.</p>

>

Główny odczyt „Barometru EFL[1]” dla sektora MŚP odnotował spadek trzeci kwartał z rzędu i w ostatnim kwartale tego roku wyniósł tylko 55,3 pkt. Na taki wynik decyduj?cy wpływ miało istotne pogorszenie się nastrojów dotycz?cych planowanych inwestycji, sprzedaży produktów i usług oraz płynności finansowej. W każdym z tych obszarów odsetek przedsiębiorców licz?cych na wzrosty był najniższy w tym roku. Niepokoj?cy może być fakt, że najgorsze nastroje panuj? wśród najmniejszych podmiotów, których grupa w sektorze przedsiębiorstw w Polsce jest najliczniejsza.

-  W tym roku, z kwartału na kwartał mamy do czynienia z t?pnięciem najważniejszego wskaźnika gospodarczego, jakim jest PKB. W trzech kwartałach 2016 roku nasza gospodarka wzrosła zaledwie o 2,5 proc., a osi?gnięcie prognozowanego na poziomie 3,5 proc. wzrostu na koniec 2016 roku wydaje się już mało prawdopodobne. Także międzynarodowa agencja Standard & Poor's Rating Services obniżyła prognozę naszego wzrostu do 3,0% z 3,5% wcześniej szacowanych. Obserwuj?c informacje historyczne z naszego Barometru, w szczególności dane dla pierwszych kwartałów 2015 i 2016, przyszły rok rozpoczniemy jeszcze w słabszych nastrojach, a na poprawę możemy liczyć w II i II kwartale. Może jednak okazać się, że osłabienie nie będzie miało sezonowego charakteru i przed nami trudny okres dla polskiej gospodarki  –  mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

W IV kwartale 2016 roku „Barometr EFL” zanotował radykalny spadek kwartał do kwartału wśród mikroprzedsiębiorców wynosz?cy 6,4 pkt. Wartość ta jest najniższa wśród tegorocznych pomiarów. Na taki wynik wpływ miał zdecydowany pesymizm firm mikro pod względem oceny inwestycji, sprzedaży oraz płynności finansowej. Tylko 7,4% liczy na wzrost inwestycji w końcówce roku, 12,5% prognozuje więcej sprzedawać. Ponadto, zaledwie 4,5% najmniejszych podmiotów uważa, że ich płynność finansowa się poprawi. Jedynie w przypadku zapotrzebowania na finansowanie więcej jest mikroprzedsiębiorców, którzy przewiduj? wzrost od przewiduj?cych spadki (ratio +17,4 p.p.).

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]„Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 2 – 9.11.2016 r.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 25 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 280 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!