Analizy i badania

Rozczarowujące dane o sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 4,8% r/r wobec wzrostu o 5,6% w sierpniu, co było poniżej naszej prognozy (6,7%) i konsensusu rynkowego (6,1%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się we wrześniu o 6,3% r/r wobec wzrostu o 7,8% w sierpniu. W kierunku spowolnienia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim niższe dynamiki w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (5,2% r/r we wrześniu wobec 17,6% w sierpniu) oraz "pozostałe” (0,9% wobec -8,4%). Spadki te maj? naszym zdaniem raczej charakter jednorazowy i nie sygnalizuj? trwałej tendencji do pogorszenia warunków w handlu detalicznym. Podobne wnioski można wyci?gn?ć na podstawie wyników badań koniunktury GUS.  

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, podobnie jak te z kliku ostatnich miesięcy, w ograniczonym stopniu odzwierciedlaj? popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone s? bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniaj?cych poniżej 10 osób.  

W całym III kw. realna sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,2% r/r wobec wzrostu o 5,4% w II kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,0% r/r w III kw. wobec 3,3% w II kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!