Analizy i badania

Rośnie udział powierzchni handlowych w mniejszych miastach w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>W pierwszym półroczu 2016 r. rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wzrósł do ponad 13,5 mln m kw. powierzchni najmu. Nadal obserwowany jest wyraźny trend otwierania centrów i parków handlowych w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców oraz rozwój sektora centrów wyprzedażowych w aglomeracjach od 200 do 400 tys. mieszkańców. Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield prezentuje dane z raportu <em>Property Times: Wzrost konkurencji na rynku wymusza szybką reakcję</em>, podsumowującego pierwszą połowę 2016 r. na rynku powierzchni handlowych w Polsce.</strong></p>

>

Ł?czny wolumen zasobów nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce na koniec I poł. 2016 r. osi?gn?ł 13,53 mln m kw. Największ? grupę stanowi? centra handlowe – 73% rynku (409 obiektów, 9,83 mln m kw.), następnie wolnostoj?ce magazyny handlowe – 18% (255 obiektów, 2,43 mln m kw.), parki handlowe – 7,5% (63 obiekty, ok. 1 mln m kw.) oraz centra wyprzedażowe – 1,5% (13 obiektów, 218 tys. m kw.).

Jednym z najważniejszych trendów pozostaje rosn?cy udział w całości zasobów obiektów handlowych zlokalizowanych w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. W segmencie centrów handlowych już ok. 17% powierzchni tego formatu znajduje się w takich miastach, podczas gdy jeszcze 5 lat temu było to 12%, a 10 lat temu zaledwie 7%. Analogiczn? tendencję obserwujemy w formacie parków handlowych. Szczególnie intensywnie rozwija się koncept tzw. strip mall (niewielkich obiektów handlowo-usługowych z ci?giem sklepów z niezależnymi wejściami od parkingu), który dobrze się sprawdza w warunkach rynkowych małych miejscowości, pozwalaj?c najemcom obejmować swoim zasięgiem coraz mniejsze rynki. Najbardziej prężnymi branżami s?: drogerie, RTV AGD, odzież i obuwie niskiej półki cenowej oraz akcesoria do domu. Uwzględniaj?c obecne statystyki planowanych zasobów handlowych, spodziewana jest kontynuacja tego kierunku rozwoju rynku.   

Sektor centrów wyprzedażowych, po ugruntowaniu swojej pozycji w największych aglomeracjach, rozwijany jest w miastach regionalnych (200 – 400 tys. mieszkańców). Centra wyprzedażowe działaj? w Lublinie i Białymstoku, a kolejne obiekty tego typu powstan? w Bydgoszczy (Metropolitan Outlet) i Toruniu (Outlet Toruń).   

W pierwszym półroczu odnotowano nisk? podaż nowoczesnej powierzchni handlowej, wynosz?c? zaledwie 121  000 m kw., na któr? złożyły się:

  • trzy centra handlowe – Galeria Glogovia w Głogowie – 21,5 tys. m kw., centrum Karuzela we Wrześni – 12 tys. m kw. oraz Galeria Avangarda w Bartoszycach – 6 tys. m kw.;
  • rozbudowy istniej?cych centrów handlowych (Atrium Promenada w Warszawie oraz Auchan w Gdańsku);
  • rozbudowy parków handlowych (np. Leroy Merlin w parku handlowym przy Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze, Leroy Merlin w Futura Park we Wrocławiu);
  • wolnostoj?ce magazyny handlowe – w sumie 44  tys. m kw.

Obecnie w budowie jest 690 tys. m kw. z planowanymi datami otwarcia do końca 2017 roku. Aż 57% tej   podaży będzie rezultatem otwarcia dużych centrów handlowych np. Posnania w Poznaniu, Galeria Północna w Warszawie czy Forum Gdańsk w Gdańsku. Kolejne 40% stanowić będ? nowe obiekty handlowe w formacie centrum lub parku handlowego w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, natomiast jedynie 3% przypadnie na miasta regionalne (200 – 400 tys. mieszkańców) jako rozbudowy działaj?cych już obiektów.

– Dojrzewanie rynku nowoczesnych powierzchni handlowych w Polsce oraz znacz?cy wzrost konkurencji na tym rynku, wymuszaj? na właścicielach istniej?cych obiektów handlowych podjęcie aktywności zwi?zanej ze wzmocnieniem oferty poprzez rozbudowę centrum handlowego b?dź zmianę jego konfiguracji b?dź pozycjonowania. W zwi?zku z tym rozbudowy i przebudowy istniej?cych obiektów już od kilku lat stanowi? znaczn? część nowej podaży powierzchni handlowych. W 2015 r. było to ok. 30%, w 2016 r. spodziewane jest 22%, a w 2017 r. oczekujemy, że będzie to ok. 15% wolumenu nowej powierzchni  – mówi Kamila Wykrota, Dyrektor Działu Doradztwa i Analiz Rynkowych w Cushman & Wakefield.

Ponad połowa z budowanego obecnie wolumenu (363 tys. m kw.) ma zostać dostarczona na rynek jeszcze do końca 2016 r. W rezultacie całkowita podaż powierzchni handlowej oddanej do użytku w bież?cym roku wyniesie ok. 490 tys. m kw. (ok. 25% mniej niż w 2015 r.). Największy obiekt planowany na ten rok to Posnania – centrum handlowo-rozrywkowe, które otworzy się w Poznaniu, będ?cego aktualnie w grupie wiod?cych miast pod względem nasycenia rynku nowoczesn? powierzchni? handlow?.

Najemcy pozytywnie oceniaj? perspektywy rozwoju na polskim rynku. Nieodmiennie największym popytem ciesz? się obiekty o stabilnej pozycji, notuj?ce dobre wskaźniki odwiedzalności i gwarantuj?ce przychody na zakładanym poziomie. Reguła ta dotyczy zarówno głównych aglomeracji, jak i mniejszych ośrodków miejskich.

  Na rynku pojawiaj? się nowe koncepty operatorów działaj?cych w Polsce od lat, np. Grupa LPP poszerza swój portfel o markę modow? z segmentu premium – Tallinder, Carrefour rozwija koncept supermarketu premium – Market, a sieć Media Markt wypracowała nowy format mniejszych sklepów dopasowany do rozwoju tego operatora na małych rynkach. W I poł. 2016 r. na polskim rynku zadebiutowali m.in. Skechers, NYX Cosmetics, U.S. Polo Assn. oraz niemiecka marka dziecięca Kanz. W II poł. roku spodziewamy się wejścia kolejnych marek jak np. & Other Stories z portfela H&M, MaxiBazar szwajcarskiej sieci sklepów z akcesoriami do wyposażenia domu, a także na swój debiut czeka amerykańska sieć odzieżowa Forever 21  – mówi Renata Kusznierska, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych Cushman & Wakefield w Polsce.

W grupie ośmiu głównych aglomeracji wskaźnik powierzchni niewynajętej pozostaje stabilny (ok. 3%). Wśród głównych polskich metropolii najniższy współczynnik pustostanów obserwujemy w Warszawie oraz w Szczecinie (po ok. 2%), natomiast na konkurencyjnych rynkach Poznania i Łodzi wynosi on ok. 4-6%. W grupie miast regionalnych (200 – 400 tys. mieszkańców) średni wskaźnik pustostanów odnotował znacz?cy wzrost do ok. 5%. Najniższy wskaźnik powierzchni niewynajętej zaobserwowano w Lublinie i Toruniu (2%-3%), natomiast najwyższy w Bydgoszczy (ok. 8%) i Radomiu (9%).

Stawki czynszu za najlepsze powierzchnie pozostaj? stabilne. Najwyższe stawki utrzymuj? się w najpopularniejszych centrach handlowych w Warszawie (130 – 140 euro za m kw. za miesi?c dla lokali tzw. prime), w pozostałych wiod?cych obiektach w stolicy czynsze wahaj? się od 80 do 110 euro za m kw. za miesi?c. Poza Warszaw? w głównych aglomeracjach stawki czynszu „prime” utrzymuj? się na poziomie 45 – 55 euro za m kw. za miesi?c, zaś w miastach regionalnych (200 – 400 tys. mieszkańców) 33 – 40 euro za m kw. za miesi?c.

– Bior?c pod uwagę wzrost konkurencji na rynku oraz wysok? planowan? podaż, spodziewamy się dalszego różnicowania poziomu czynszu pomiędzy obiektami wiod?cymi a tymi o pozycji drugorzędnej. Silna presja na stawki czynszów dotyczy zwłaszcza obiektów mniej popularnych oraz obecnie budowanych, gdzie najemcy oczekuj? od właścicieli np. partycypacji w kosztach aranżacji powierzchni b?dź zwolnienia z czynszu w pocz?tkowym okresie działalności. Czynsz bazowy stanowi zaledwie jeden z elementów finansowego aspektu najmu. W jego skład wchodz? również liczne zachęty i dopłaty, zwłaszcza w przypadku największych i najbardziej prestiżowych najemców –  powiedziała Patrycja Dzikowska, Associate Director, Dział Doradztwa i Analiz Rynkowych Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 43 tysięcy pracowników w ponad 60 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 5 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!