Analizy i badania

Rośnie popyt na inżynierów

<p style="text-align: justify;">Polska pozostaje państwem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Na terenie kraju powstają oddziały wielu międzynarodowych firm, czego efektem są nowe miejsca pracy. Konsultanci agencji doradztwa personalnego Experis Engineering obserwują również wzrost zapotrzebowania na inżynierów. <br /><br /></p>

>

Warszawa, 30 września 2013 r. – Wiele firm z kapitałem zagranicznym coraz częściej podejmuje decyzje o stworzeniu centrum kompetencyjnego w Polsce. Czynnikiem determinuj?cym ten trend s? nie tylko korzyści finansowe, ale także świetnie wyszkolona i doświadczona kadra pracownicza, pośród której znajduj? się również inżynierowie. To świadczy o postępie technologicznym Polski, do czego od wielu lat zmierzaliśmy, a czego oznaki powoli zaczynamy obserwować.
- Obecnie dobrzy inżynierowie nie poszukuj? pracy. Trend jest tu odwrotny, to praca poszukuje ich, - komentuje Kamila Idzik-Kielnar, konsultant agencji doradztwa personalnego Experis Engineering, specjalizuj?cej się w rekrutacji inżynierów. - Wzmożone zapotrzebowanie na wykwalifikowan? kadrę inżyniersk? zauważalne jest głównie wśród firm inżynieryjnych oraz produkcyjnych, gdzie występuj? działy konstrukcyjne, projektowe czy też badań i rozwoju. Najbardziej poż?dane kompetencje i umiejętności koncentruj? się wokół takich branż, jak elektronika, elektrotechnika, mechanika maszyn, hydraulika siłowa, pneumatyka, automatyka, konstrukcje budowlane. Prócz wiedzy i doświadczenia pracodawcy doceniaj? u polskich kandydatów także otwartość na naukę oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w codziennej pracy, - wyjaśnia przedstawiciel Experis.
W zwi?zku ze wzrostem inwestycji prowadzonych na naszym rynku przez firmy zagraniczne, zmianie ulegaj? wymagania stawiane chc?cym w nich pracować kandydatom. Obok umiejętności technicznych, na znaczeniu zyskuje znajomość języków obcych. Najczęściej wymaganym jest język angielski lub niemiecki, a nierzadko obydwa z nich. Polscy inżynierowie w strukturach międzynarodowych firm pełni? często role kierowników projektów. Wi?że się to dodatkowo z konieczności? posiadania zdolności interpersonalnych, organizacyjnych, a także umiejętności? analitycznego myślenia. Realizuj?c zadania zwi?zane z zarz?dzaniem projektami, a tym samym ludźmi, inżynierowie powinni sprostać wymogom właściwego motywowania zespołu, delegowania oraz egzekwowania realizacji zadań, d?żenia do założonych celów biznesowych.
- Przy rekrutacji na stanowiska inżynieryjne w międzynarodowych firmach lista wymagań wzrasta, - wyjaśnia Kamila Idzik-Kielnar. - Pracodawcy napotykaj?c na problem w rekrutacji odpowiednich kandydatów, coraz chętniej korzystaj? ze wsparcia firm doradztwa personalnego, które specjalizuj? się w pozyskaniu przedstawicieli danej grupy zawodowej. Nasz? rol? jest identyfikowanie najciekawszych talentów na rynku. To wymagaj?ce zadanie. Z jednej strony musimy dokładnie poznać i określić potrzeby pracodawcy, z drugiej zaś dopasować do tych wysokich wymagań kandydata, nie zapominaj?c i o jego preferencjach. Jednocześnie kandydaci, z którymi rozmawiamy oczekuj?, że konsultant będzie ekspertem nie tylko rynku pracy, ale również w danej branży i będzie rozumiał specyfikę pracy kandydata. Dzięki sprostaniu tym wymaganiom stajemy się dla niego nie tylko partnerem do rozmowy, ale również zaufanym doradc? w rozwoju kariery. Stanowimy zatem platformę porozumienia pomiędzy pracodawc? oraz kandydatem, a to fascynuj?ca, ale i odpowiedzialna funkcja.

Wyspecjalizowana firma doradztwa personalnego Experis Engineering jest partnerem pomagaj?cym poruszać się na współczesnym rynku pracy zarówno inżynierom, jak i współpracuj?cym z nimi przedsiębiorcom. Zwracaj?cy się do agencji pracodawcy mog? mieć pewność, że współpracuj?cy z ni? kandydaci to najlepsi, wykwalifikowani w swojej branży specjaliści. Z kolei inżynierowie, dzięki posiadanej przez agencję znajomości rynku i sieci kontaktów, zyskuj? ci?głość projektów, szybko otrzymuj?c kolejne prace. Konsultanci Experis Engineering zachęcaj? ich także do większej aktywizacji i świadomego wybierania kontaktów zawodowych. Doradzaj? przy wyborze, a także negocjowaniu warunków kontraktu.

Experis
Experis™ jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego i rekrutacji specjalistów. Firma zapewnia klientom kompetencje, których potrzebuj? do rozwoju swoich organizacji. Experis ł?czy wiedzę na temat branży z wyj?tkowym zrozumieniem ludzkiego potencjału, dzięki czemu zapewnia firmom niezbędnych specjalistów i kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach IT, inżynierii oraz finansów.
Firma specjalizuje się również w dostarczaniu rozwi?zań projektowych, które pozwalaj? klientom przyspieszać rozwój i optymalizować koszty prowadzonej działalności. Oferta Experis obejmuje rozwi?zania on-site, off-site oraz offshore.
Więcej informacji o Experis Polska znajduje się na stronie: www.experis.pl.     

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.
Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i pozwalaj? odnieść sukces w Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa personalnego.
ManpowerGroup posiada największ? w branży sieć obejmuj?c? prawie 3 800 biur w 82 krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.
Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.     

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!