Analizy i badania

Regulacja sektora pożyczkowego – najpopularniejsze pożyczki pozostaną na rynku. Mniejsza rentowność niektórych produktów.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Warszawa, 2 czerwca 2014 r. – Planowana regulacja sektora pożyczkowego w minimalny sposób zaburzy aktualne funkcjonowanie tego rynku wynika z opublikowanego przez firmę doradczą PwC raportu na temat oceny wybranych skutków tej regulacji. Celem przeprowadzonego badania była przede wszystkim ocena, jaki wpływ może mieć na ten sektor wprowadzenie limitów na maksymalne koszty pozaodsetkowe, które ponosi klient. </strong></span></p>

>

Zmiana regulacyjna przygotowana przez Ministerstwo Finansów ma na celu z jednej strony ograniczenie nadmiernych kosztów ponoszonych przez niektórych klientów firm pożyczkowych, a z drugiej - minimaln? ingerencję w strukturę samego rynku i w działalność firm pożyczkowych. Zmniejszy się jednak rentowność niektórych produktów, natomiast być może usługi pożyczkowe stan? się tańsze dla konsumentów.

W raporcie PwC skupiono się przede wszystkim na zbadaniu zależności między ograniczeniem maksymalnych kosztów a dostępności? i konkurencyjności? oferty pożyczkowej dla konsumenta.

  Główne wnioski z przeprowadzonego badania:

1. Planowana regulacja – wprowadzaj?c zależności pomiędzy terminem zapadalności udzielanej pożyczki a jej maksymalnymi kosztami – odzwierciedla, po pierwsze,   rzeczywist? strukturę kosztów pożyczek z punktu widzenia firm, a po drugie – rzeczywist? strukturę aktualnych kosztów ponoszonych przez klientów. W swym zamyśle skonstruowana została w sposób minimalnie   zaburzaj?cy aktualne funkcjonowanie rynku. Jest to zdecydowana zaleta tego podejścia.

2. Proponowane wysokości maksymalnych progów kosztów pozaodsetkowych mog? ograniczyć przede wszystkim   ofertę pożyczek o niewielkiej wartości   (do 500 PLN) udzielanych na bardzo krótki okres (do 3 miesięcy).

3. Przeprowadzone kalkulacje wskazuj?, że z rynku mog? zostać wycofane pożyczki, które w tej chwili   odpowiadaj? za ok. 14% oferty (wg liczby zawieranych umów). Równocześnie   przeprowadzona analiza dowodzi, że obecnie część z tych produktów jest nierentowna, natomiast z rożnych względów nadal pozostaje w ofercie firm pożyczkowych.

4. Jest mało prawdopodobne, aby firmy   pożyczkowe niezależnie od segmentu, w którym działaj?, zrezygnowały z udzielania najpopularniejszych pożyczek w kwotach ok. 1000 PLN na okres do 18 miesięcy, choć proponowana regulacja obniży ich rentowność.

5. Zmiana regulacyjna może spowodować, że część rynku przesunie się z segmentu tradycyjnego do segmentu online, charakteryzuj?cego się niższymi kosztami stałymi działalności.

6. Ograniczenie dostępności pożyczek najniższych i udzielanych na najkrótszy okres spłaty wpłynie na sytuację dwóch skrajnych grup pożyczkobiorców:

a)           klientów młodszych, lepiej   wykształconych i lepiej oceniaj?cych własn? sytuację finansow?, którzy na skutek regulacji zasil? segment online lub skorzystaj? z oferty sektora bankowego.

b)         klientów gorzej wykształconych i źle oceniaj?cych własn? sytuację finansow?, którzy mog? odczuć ograniczenie podaży pożyczek najniższych – ta grupa będzie zmuszona do rezygnacji z zadłużania się lub będzie korzystać z pożyczek o wyższej wartości rozłożonych na dłuższy okres spłaty lub zwróci się do innych źródeł pozyskania środków finansowych.

7. Z racji niewielkiego rozmiaru rynku pożyczkowego w ogóle, a także ze względu na ograniczony wpływ, jaki proponowana regulacja będzie miała na ten rynek, wpływ zmian na cał? gospodarkę oraz na finanse publiczne nie będzie znacz?cy.

Podsumowuj?c, jeżeli chodzi o konkurencyjność w branży, proponowana regulacja w niewielkim stopniu będzie miała wpływ zarówno na firmy z segmentu tradycyjnego (sprzedaż głównie kanałami tradycyjnymi – wizyta w domu lub placówka), jak i online (sprzedaż usług kanałami elektronicznymi, w tym przez Internet). Jednocześnie jest mało prawdopodobne, aby firmy pożyczkowe niezależnie od segmentu, na którym działaj?, zrezygnowały z udzielania najpopularniejszych pożyczek w kwotach ok. 1000 PLN na okres do 18 miesięcy, choć proponowana regulacja może obniżyć ich rentowność.

Zmiana regulacyjna może także spowodować, że część firm przesunie się z segmentu tradycyjnego do segmentu online, charakteryzuj?cego się niższymi kosztami stałymi działalności. Równocześnie taka tendencja jest widoczna już teraz, co wynika z niższych kosztów działalności w segmencie online.

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy blisko 184 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.

Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!