Analizy i badania

Referendum w Grecji czynnikiem ryzyka dla złotego i obligacji

<p style="text-align: justify;">Podjęta w niedzielę przez grecki parlament decyzja o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyjęcia warunków stanowiących podstawę do uruchomienia nowego programu pomocowego dla Grecji jest dużym zaskoczeniem. Dotychczasowe wypowiedzi przedstawicieli greckich władz, w tym w szczególności premiera A. Tsiprasa i ministra finansów Y. Varoufakisa, nie wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo przeprowadzenia referendum legitymizującego pakiet reform zaproponowany Grecji przez wierzycieli (kraje strefy euro, EBC i MFW). Pakiet ten został de facto odrzucony przez A. Tsiprasa w wystąpieniu telewizyjnym, w którym uznał propozycję wierzycieli za „upokarzającą”.</p>

>

Bezpośrednimi konsekwencjami ogłoszenia referendum s? podjęta w weekend przez EBC decyzja o zamrożeniu limitu dla linii płynnościowej dla greckich banków (Emergency Liquidity Assistance) na poziomie 89 mld EUR, a także zamknięcie banków do końca tygodnia z jednocześnie wprowadzonym limitem wypłat gotówki w bankomatach, co ograniczy odpływ depozytów z sektora bankowego. Pierwsze weekendowe sondaże wskazuj? na wyraźn? większość obywateli aprobuj?cych pakiet reform zaproponowany przez wierzycieli, obejmuj?cy m. in. podniesienie wieku emerytalnego i wzrost podatku CIT.

Analizuj?c potencjalny wpływ wyników referendum (pytanie nie jest jeszcze znane) na nastroje rynkowe można rozważyć dwa skrajne scenariusze. Pierwszy z nich, najbardziej optymistyczny, zakłada, że większość Greków opowie się w referendum za realizacj? programu reform, a kolejny program pomocy finansowej dla Grecji zostanie szybko wynegocjowany z wierzycielami, zaakceptowany przez wszystkie kraje strefy euro i wdrożony przez greckie władze. Umożliwi to spłatę zaległej raty zadłużenia wobec MFW przypadaj?cej na 30 czerwca br. (1,5 mld EUR) oraz wykup greckich obligacji znajduj?cych się w posiadaniu EBC i zapadaj?cych 20 lipca br. (3,5 mld EUR). W tym wariancie można by oczekiwać stopniowego zmniejszenia ryzyka niewypłacalności Grecji i zwi?zanej z tym poprawy globalnych nastrojów, oddziałuj?cej w kierunku umocnienia kursu złotego i wzrostu popytu na polski dług.

W drugim, najbardziej pesymistycznym scenariuszu, w zaplanowanym na niedzielę referendum Grecy odrzuc? warunki uzyskania dalszej pomocy, a dalsze negocjacje rz?du z wierzycielami nie przynios? postępu. W efekcie, Grecja nie wykupi obligacji znajduj?cych się w posiadaniu EBC, co spowoduje zamknięcie przez EBC linii płynnościowej dla greckiego sektora bankowego, niewypłacalność Grecji, wprowadzenie krajowej waluty i wyjście ze strefy euro otwieraj?ce drogę do silnej dewaluacji nowej waluty i poprawy konkurencyjności cenowej greckiej gospodarki. W tym wariancie można by oczekiwać gwałtownej wyprzedaży ryzykownych aktywów, przyczyniaj?cej się do znacz?cego osłabienia kursu złotego i wzrostu rentowności polskich obligacji.

Uważamy, że z dwóch przedstawionych wyżej scenariuszy bardziej prawdopodobny jest ten pierwszy, a utrudnienia dla gospodarstw domowych w dostępie do płynności i napięta sytuacja społeczna w Grecji mog? paradoksalnie zwiększyć poparcie Greków dla złożonej przez wierzycieli oferty. Warto jednak odnotować silnie negatywny stosunek A. Tsiprasa do pakietu reform, który ma być przedmiotem głosowania w referendum. W naszej ocenie wypowiedzi greckiego premiera sygnalizuj? niskie prawdopodobieństwo szybkiego wdrożenia uzgodnionych reform. Ponadto, bardzo prawdopodobny jest powrót recesji w Grecji w wyniku spodziewanego przez nas silnego pogorszenia nastrojów konsumentów i ocen przedsiębiorstw dotycz?cych przyszłej koniunktury. Oznacza to, że nawet w wariancie pozytywnego wyniku referendum podwyższona niepewność dotycz?ca rozwoju sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w Grecji utrzyma się przez dłuższy czas, co będzie oddziaływać w kierunku osłabienia złotego i zmniejszenia popytu na polski dług.

Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazuj? na istotny wpływ kryzysu w Grecji na globalne nastroje i kurs złotego. Oznacza to, że w najbliższych dniach niepewność dotycz?ca wyniku greckiego referendum oraz sposobu zarz?dzania kryzysem finansów publicznych przez greckie władze będ? sprzyjać wyprzedaży ryzykownych aktywów, oddziałuj?c tym samym w kierunku osłabienia złotego i wzrostu rentowności obligacji. Jeśli kolejne sondaże będ? pokazywać malej?c? przewagę zwolenników porozumienia z wierzycielami, negatywny wpływ wydarzeń w Grecji na globalne nastroje może się znacz?co nasilić.

Decyzja o referendum w Grecji osłabi złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,1740 (brak zmian w stosunku do poprzedniego tygodnia). Od poniedziałku do wtorku złoty umacniał się wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych, co zwi?zane było ze wzrostem oczekiwań inwestorów na osi?gnięcie porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. Skala aprecjacji złotego była ograniczana przez lepsze od oczekiwań wstępne indeksy PMI w najważniejszych europejskich gospodarkach oraz dobre dane z amerykańskiego rynku nieruchomości. W środę doszło do odwrócenia trendu, który następnie utrzymał się do końca tygodnia, czemu w warunkach ubogiego kalendarza makroekonomicznego sprzyjały pojawiaj?ce się sygnały świadcz?ce o braku postępów w rozmowach w sprawie programu pomocowego dla Grecji. W najbliższych dniach oczekujemy osłabienia złotego w reakcji na decyzję greckiego parlamentu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyjęcia warunków stanowi?cych podstawę do uruchomienia nowego programu pomocowego dla Grecji, które odbędzie się w najbliższ? niedzielę. Negatywny dla polskiej waluty może być również sumaryczny wpływ dobrych danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, wskaźnik ufności konsumentów – Conference Board, indeks ISM w przetwórstwie), które potwierdz? wzrost aktywności w amerykańskiej gospodarce w II kw. Wstępne dane nt. inflacji w strefie euro oraz odczyt polskiego indeksu PMI nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku.

Greckie referendum negatywne dla długu w strefie euro i w Polsce

W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zmniejszyły się do poziomu 1,98 (spadek o 2pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,732 (spadek o 1pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,248 (spadek o 3pb). W poniedziałek i wtorek miał miejsce spadek rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości, co wynikało ze wzrostu oczekiwań inwestorów na szybkie osi?gnięcie porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. Niemniej jednak sygnały świadcz?ce o utrzymuj?cym się impasie w rozmowach doprowadziły do odwrócenia trendu i spadku cen polskich obligacji. W czwartek miała miejsce aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 5- i 10-letnich terminach zapadalności za 2,079 mld zł odkupuj?c obligacje zapadaj?ce w tym roku o wartości 1,993 mld zł. Aukcja nie miała znacz?cego wpływu na ceny polskiego długu. W pi?tek spadek cen polskich obligacji był kontynuowany, co widoczne było przede wszystkim na środkowym i długim odcinku krzywej.

W tym tygodniu oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji w reakcji na decyzję greckiego parlamentu dotycz?c? przeprowadzenia referendum na temat akceptacji warunków pomocy finansowej dla Grecji. Negatywny dla polskiego rynku długu może być również zagregowany wpływ relatywnie dobrych danych z amerykańskiej gospodarki (zatrudnienie poza rolnictwem, wskaźnik ufności konsumentów – Conference Board, indeks ISM w przetwórstwie), które mog? nasilić oczekiwania inwestorów na szybsze zacieśnianie polityki monetarnej przez FED. Wstępne dane nt. inflacji w strefie euro i publikacja indeksu PMI w Polsce będ? naszym zdaniem neutralne dla cen polskich obligacji.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!