Analizy i badania  •  Partnerzy

Raport EFL obala mity

<p style="text-align: justify;">EFL opublikował raport „Młodzi na rynku pracy. Pod lupą” Jest to czwarta z kolei publikacja w ramach serii „Pod lupą”. Raport, przygotowany został na podstawie badań przeprowadzanych wśród przedsiębiorców jesienią br. przez Keralla Research – to próba spojrzenia na sytuację młodych na rynku pracy z perspektywy potencjalnego pracodawcy z sektora, na który przypada połowa miejsc pracy w Polsce.</p>

>

Zapraszamy serdecznie do lektury pełnej wersji raportu >>>

Figle statystyki

Raport weryfikuje kilka mitów narosłych wokół tematu młodych na rynku pracy. Pierwszym z nich jest poziom bezrobocia. Na koniec lipca br. wyniósł on 23,1 proc. w tej grupie wiekowej. Czy jednak rzeczywiście bez pracy jest niemal co czwarty Polak między 18. a 30. rokiem życia? Nie, ponieważ bezrobocie liczone jest jako stosunek ludzi bez zatrudnienia do ogółu zdolnych do pracy. Metoda pomija zupełnie tych, którzy się ucz?. A że aktywnych zawodowo poniżej trzydziestki jest ok. 34 proc., rzeczywiste bezrobocie w tej grupie wiekowej nie przekracza 8 proc. Oto jak dane statystyczne, choć prawdziwe, mog? prowadzić do błędnych wniosków.

MŚP zatrudnia młodych

Mitem jest również to, że firmy nie zatrudniaj? osób młodych. Aż trzy czwarte małych i średnich firm zatrudnia pracowników poniżej 30 lat. Im większa firma, tym częściej. Relatywnie więcej młodych można znaleźć w firmach budowlanych, produkcyjnych oraz hotelarstwie i gastronomii, mniej – w usługach. Badanie pokazuje brak istotnych zróżnicowań regionalnych, co podważa kolejny mit o szczególnie trudnej sytuacji młodych ludzi w rejonach wysokiego bezrobocia.

Etat, nie śmieciówka

Raport konfrontuje z rzeczywistości? stereotyp, według którego młodzi pracuj? głównie na podstawie tzw. umów śmieciowych. Nic podobnego, ponieważ aż 89 proc. firm sektora MŚP zatrudnia młodych na podstawie umów o pracę, w dodatku na cały etat. Umowy o dzieło i zlecenia to rzeczywistość mniej niż 1/4 firm (odpowiedzi nie sumuj? się do 100 – pytani mogli wskazywać klika formuł zatrudnienia), a staże i szkolenia dotycz? zaledwie kilkunastu procent podmiotów, co może wynikać z nie najlepszej współpracy z urzędami pracy.

Tu zaszła zmiana

Po 3 latach od pierwszego wydania raportu „Pod lup?”, poświęconego kondycji MŚP, obecny raport EFL ponownie bada, jakie rozwi?zania sprzyjaj? rozwojowi biznesu, a jakie go hamuj?. Dla sektora MŚP najistotniejszymi ograniczeniami, które utrudniaj? prowadzenie i rozwój biznesu, s?: wysokie obci?żenia płac i zatrudnienia (44,4 proc.), skomplikowane przepisy (43,3 proc.) i zbyt duża biurokracja (38,5 proc.). Rzadziej niż trzy lata temu przedsiębiorcy narzekaj? na zatory płatnicze, które jeszcze niedawno były zmor? polskiego biznesu. Coraz bardziej istotna jest za to bariera dostępności kadr.

Trudno o pracownika

Z badań wynika, że dwie trzecie małych i średnich firm prowadziło rekrutację – i mimo 12-procentowego bezrobocia co drugi przedsiębiorca miał kłopoty ze znalezieniem odpowiedniego kandydata do pracy! Najtrudniej było znaleźć pracowników wykwalifikowanych – zarówno fizycznych do specjalistycznych czynności, jak i wysoko kwalifikowanych umysłowych.

Kreatywni, bez roszczeń

Przedsiębiorcy dziel? się niemal po połowie w ocenie młodych: 47,1 proc. uważa ich kompetencje za zdecydowanie lub raczej niewystarczaj?ce, a 45 proc. za raczej lub zdecydowanie wystarczaj?ce. Co ciekawe: mankamenty „wewnętrzne”, które leż? po stronie młodych (brak chęci do pracy, zaradności, odpowiedzialności, roszczeniowość) to w sumie tylko 1/4 wskazań. Na sam? roszczeniowość młodych wskazuje jedynie 0,8 proc. badanych – jest ona zatem kolejnym mitem, który obala raport. Najważniejsz? wad? młodych w oczach przedsiębiorców jest brak doświadczenia zawodowego (62,2 proc.) oraz luki w wiedzy ogólnej i technicznej (25,3 proc.). Większość badanych dostrzega jednak korzyści z zatrudniania młodych ludzi, ponieważ to właśnie oni wnosz? do firmy kreatywność, nowe pomysły – i obycie z technik?.

Jak pomóc? Edukacja i finansowanie

Na pytanie, co mogłoby skłonić przedsiębiorców do zatrudniania młodych ludzi, na pierwszym miejscu wymieniano dofinansowanie zatrudnienia, na drugim – lepsz? edukację. Przedsiębiorcy podkreślaj?, że zatrudnienie młodych ludzi to inwestycja w rozwój firmy, jednak koszty tej inwestycji s? nadal zbyt wysokie i zwracaj? się dopiero po kilku latach. Potrzebne s? więc zarówno nowe warunki prawne, jak i instrumenty finansowania rozwoju firm. EFL SA również w działaniach biznesowych przył?cza się do rozwi?zywania problemu, już teraz oferuj?c przedsiębiorcom usługę, która premiuje kształcenie młodych osób i tworzenie dla nich miejsc pracy – Leasing Europejski Praca dla młodych. Dzięki współpracy EFL i Europejskiego Banku Inwestycyjnego mali i średni przedsiębiorcy, zatrudniaj?c młodych, uzyskuj? dostęp do atrakcyjnego finansowania inwestycji.

Ułatwiaj?c młodym podjęcie pracy, odci?żamy budżet i instytucje państwa odpowiedzialne za walkę z bezrobociem i innymi problemami społecznymi. Więcej młodych w firmach to zastrzyk energii i źródło innowacji dla MŚP. Praca dla młodych to wreszcie dla nich samych źródło utrzymania i pocz?tek drogi ku usamodzielnieniu.

Zapraszamy serdecznie do lektury pełnej wersji raportu >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!