Analizy i badania

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%)

<p style="text-align: justify;">Tonacja komunikatu po posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem listopadowym. RPP podtrzymała ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.</p>

>

W ocenie Rady odnotowane w III kw. br. spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce (2,5% r/r wobec 3,1% w I kw.) jest zwi?zane głównie ze spadkiem inwestycji, spowodowanym przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE (por. MAKROpuls z 7.12.2016). Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński podtrzymał ocenę przedstawion? po listopadowym posiedzeniu, zgodnie z któr? z dużym prawdopodobieństwem stopy procentowe utrzymaj? się na niezmienionym poziomie w całym 2017 r. Podkreślił on jednak, że Rada postępuje zgodnie z zasad? "wait-and-see”, co oznacza możliwość dostosowania parametrów polityki pieniężnej w przyszłym roku. Wypowiedzi A. Glapińskiego stanowi? wsparcie dla naszego zrewidowanego scenariusza perspektyw krajowej polityki pieniężnej, zgodnie z którym NBP rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej w 2018 r. (podwyżki stóp ł?cznie o 50 pb - patrz poniżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!