Analizy i badania

Przedsiębiorcy nisko oceniają stabilność przepisów podatkowych

<p style="text-align: justify;"><strong>Polski system podatkowy drugi rok z rzędu został oceniony na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali. W badaniu KPMG przeprowadzonym wśród 191 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VIII Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, najniżej została oceniona stabilność przepisów podatkowych. Najbardziej problematycznymi zagadnieniami podatkowymi pozostają kwestie związane z cenami transferowymi. Większość badanych przyznała, że  ich firmy nie są dobrze przygotowane do zmian w CIT, które obowiązują od stycznia 2018 roku. Respondenci wyrazili również obawę, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (<em>split payment</em>) negatywnie wpłynie na sytuację finansową firm.</strong></p>

>

Ogólna ocena polskiego systemu podatkowego bez zmian

Średnia ocena polskiego systemu podatkowego jest taka sama jak w ubiegłym roku i wynosi 2,2 pkt (w  pięciostopniowej skali). Wynik ten jest średni? ocen poszczególnych elementów systemu, spośród których najniżej oceniona została stabilność przepisów podatkowych (spadek o 0,2 pkt r/r). Wcześniejsze informowanie o planowanych zmianach w prawie podatkowym zostało ocenione identycznie jak w zeszłym roku   (2,0 pkt), natomiast pozostałe elementy polskiego systemu podatkowego zyskały wyższe oceny w porównaniu z poprzedni? edycj? badania.    

Spełnienie oczekiwań podatników co do stabilności prawa podatkowego jest dużym wyzwaniem.   Z   jednej strony zmiany mog? czasem być konieczne, czy to ze względu na wymóg wdrożenia określonych dyrektyw Unii Europejskiej, czy też konieczność dostosowania prawa do wci?ż zmieniaj?cych się  realiów gospodarczych – z reguły mówi się, że prawo nie nad?ża za zmieniaj?c? się rzeczywistości? i   jest anachroniczne, a praktyka kreuje wci?ż to nowe sytuacje, których ustawy nie obejmuj?.   Z drugiej  strony człowiek z natury w przeważaj?cej  większości przypadków reaguje niechęci? do zmian – z tego punktu widzenia nigdy nie byłoby dobrego momentu na zmianę przepisów podatkowych.   W kontekście   zmian w 2018 roku, projekt ustawy nowelizuj?cej przepisy o podatkach dochodowych pojawił się relatywnie wcześnie, bo już w lipcu.   Do złego wrażenia musiało zatem przyczynić się zamieszanie powstałe wokół limitu składek na ZUS.   Temat ten pojawił się tuż przed rozpoczęciem kolejnego roku i   sytuacja wyjaśniła się ostatecznie dopiero w grudniu, co spowodowało, że   nad firmami do ostatniej chwili wisiała groźba rewizji budżetów  – mówi  Rafał Ciołek, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Raportowanie w formacie JPK sposobem na uszczelnienie systemu podatkowego

Z perspektywy dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych wprowadzenie obowi?zku raportowania w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego w największym stopniu wpłynie na uszczelnienie systemu podatkowego (70% wskazań). Mniej niż połowa badanych uważa, że na zwiększenie wpływów do budżetu wpływ będzie miało wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Innymi działaniami zmierzaj?cymi do uszczelnienia systemu podatkowego s? publikowane przez Ministerstwo Finansów od maja 2017 roku ostrzeżenia podatkowe, skierowane do podatników przeprowadzaj?cych lub  planuj?cych przeprowadzenie reorganizacji w grupach kapitałowych.

Działania Ministerstwa Finansów maj?ce na celu uszczelnienie systemu podatkowego zakrojone s?   na   szerok? skalę i poza ostrzeżeniami podatkowymi obejmuj? również wyjaśnienia podatkowe, w    których informuje o najczęstszych błędach w rozliczeniach. Ostrzega również firmy, których działania i   schematy mog? być potraktowane jako agresywna optymalizacja. Jednocześnie obserwujemy coraz częstsze próby stosowania przez organy podatkowe klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – co powoduje, że szczególnie istotne staje się przygotowanie uzasadnienia biznesowego, popartego analiz? ekonomiczn? oraz precyzyjne udokumentowanie dokonywanych restrukturyzacji  – mówi  Honorata Green, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.  

Firmy nieprzygotowane do zmian w CIT

Prawie co czwarty uczestnik VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG przyznał, że jego firma jest bardzo słabo lub słabo przygotowana do znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Najgorzej swoje przygotowanie ankietowani ocenili w kwestiach odliczenia usług niematerialnych oraz zmian dotycz?cych niedostatecznej kapitalizacji.

Ministerstwo Finansów deklaruje tworzenie klimatu przyjaznego przedsiębiorcom, zwłaszcza tym rzetelnie wywi?zuj?cym się z obowi?zków podatkowych, otwartość na dialog oraz wzrost znaczenia konsultacji społecznych. Potwierdzeniem tych obietnic będzie sytuacja, kiedy doczekamy się upowszechnienia takiego obyczaju, że wszystkie zmiany przepisów prawa podatkowego będ? wchodziły w życie z co najmniej rocznym vacatio legis  – mówi  Rafał Ciołek, doradca podatkowy, partner w   KPMG w Polsce.

Zmiany w CIT dot. limitu odliczenia usług niematerialnych w największym stopniu wpłyn? na efektywn? stawkę podatkow?

Znowelizowane 1 stycznia 2018 r. przepisy dotycz?ce limitów odliczenia usług niematerialnych zdaniem 60% respondentów badania będ? miały największy wpływ na efektywn? stawkę podatkow? w   firmach. Pozostałe zmiany, jak odrębne opodatkowanie źródeł przychodów, zamiany dot. niedostatecznej kapitalizacji oraz inne ograniczenia w zaliczaniu kosztów uzyskania przychodu odpisów od niektórych WNiP (wartości niematerialnych i prawnych) lub zakaz odliczania odsetek w przypadku nabycia udziałów i późniejszego poł?czenia będ? miały wpływ niewielki lub wcale nie będ? miały wpływu na efektywn? stawkę podatkow? w większości firm.

Negatywny wpływ split payment na kondycję finansow? firm

Aż 85% respondentów badania KPMG wyraziło obawę, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment) zwiększy obowi?zki administracyjne nałożone na przedsiębiorców. Blisko 65% respondentów wyraziło zaniepokojenie, że mechanizm podzielonej płatności, polegaj?cy na   otrzymaniu zapłaty netto na firmowy rachunek bankowy, a kwoty VAT na odrębne konto – będzie miało negatywny lub bardzo negatywny wpływ na sytuację finansow? firm (cash flow). Jako pozytywny przykład wprowadzenia  split payment  42% ankietowanych wskazało na potencjaln? poprawę bezpieczeństwa rozliczeń VAT.

To, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie negatywnie na płynność finansow? firm to rzecz oczywista, niewiadom? jest tylko jak bardzo i jak wielu przedsiębiorców poniesie z tego tytułu uszczerbek. Dla tych żyj?cych z niewielkiej marży i zależnych od szybkich wpłat od kontrahentów, nowy mechanizm może okazać się zabójczy. To czego przedsiębiorcy boj? się jednak najbardziej to   zwiększenie obowi?zków administracyjnych. W moim przekonaniu firmy słusznie obawiaj? się pogorszenia relacji tak z dostawcami, jak i klientami. Split payment oznaczać może pole sporu pomiędzy nimi  – mówi  Tomasz Grunwald, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

Ceny transferowe bez zmian najbardziej problematycznym aspektem systemu podatkowego

Podobnie jak w poprzednich latach respondenci zadeklarowali, że najbardziej uci?żliw? kwesti? podatkow? z punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa s? ceny transferowe (aż 82% ankietowanych uznało je za problematyczne lub bardzo problematyczne). Kłopotliwy jest również wymóg przygotowania dużej liczby deklaracji i informacji w ramach rozliczeń podatkowych (66%). Relatywnie najmniej problematyczne dla ankietowanych s? funkcje płatnika z tytułu PIT i ZUS. Co      pi?ty respondent uważa, że nie wi?ż? się one z komplikacjami, a dla 60% obowi?zki te s? tylko umiarkowanie problematyczne.  

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG” zawiera wyniki badania dotycz?cego systemu podatkowego w Polsce przeprowadzonego 9 stycznia 2018 r. wśród uczestników VIII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, tj. przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu. Badanie miało na celu poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Na   pytania odpowiedziało 191 osób.  

O KONGRESIE:

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to coroczne wydarzenie, którego pomysłodawc? i organizatorem od 2011 roku jest firma audytorsko-doradcza KPMG. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym bior? udział przedstawiciele kadry zarz?dzaj?cej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Więcej informacji
o wydarzeniu na stronie  kpmg.com/pl/KongresKPMG.  

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?   stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!