Komitety  •  Grupa robocze  •  Izba

Przedsiębiorcy apelują o wprowadzenie konkretnych rozwiązań wspierających rozwój elektromobilności w Polsce

Postulaty 10 Izb bilateralnych dotyczące rozwoju elektromobilności w Polsce przekazane do Ministra Klimatu.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wraz z 9 izbami bilateralnymi działającymi w Polsce, przekazała Ministrowi Klimatu Michałowi Kurtyce list zawierający propozycje działań, które pomogą w szybszej transformacji polskiego sektora transportu w kierunku zeroemisyjności. Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy, zrzeszeni w naszych organizacjach, chcą współuczestniczyć w rozwoju elektromobilności w Polsce. Jest ona bowiem kluczowa dla osiągnięcia neutralności klimatycznej. Pamiętajmy, że transport odpowiada za ponad jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w całej UE. Jest to jedyny sektor gospodarki, w odróżnieniu od energetyki i przemysłu, w którym emisje od 1990 roku wzrosły. – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Dlatego też przygotowaliśmy kilka propozycji, które mają na celu przyspieszenie rozwoju sektora elektromobilności oraz wsparcie przedsiębiorców w korzystaniu, czy projektowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-mobility. – dodaje Monika Constant.

Trendy, które zaobserwowano w Europie w czasie epidemii wyraźnie pokazują, że ludzie poszukują obecnie bezpiecznych i niskoemisyjnych rozwiązań transportowych. W momencie, gdy branża samochodów tradycyjnych notowała duże spadki, pojazdy elektryczne zwiększały swój udział w rynku szybciej niż przed rokiem. Unia Europejska już zapowiedziała, że plan wychodzenia z kryzysu wywołanego COVID19 musi być zielony i ambitny. W tym kierunku idą rozwiązania proponowane przez Izby bilateralne oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

Przedstawiony w liście pakiet rekomendowanych działań to postulaty o charakterze kluczowym, których realizacja w sposób znaczący przyśpieszy transformację polskiego sektora transportu ku technologiom nisko- i zeroemisyjnym. - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. Jednym z nich jest E-Taryfa, o wprowadzenie której zabiegamy od ponad roku. Wysokie opłaty dystrybucyjne o charakterze stałym w sposób istotny przeciwdziałają powstawaniu nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i utrudniają funkcjonowanie stacjom istniejącym. Do najpilniejszych kwestii, które powinny zostać zaadresowane na poziomie regulacyjnym, należą także usprawnienie procedur przyłączeniowych oraz ustalenie zasad, w oparciu o które będzie można instalować punkty ładowania pojazdów elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W liście apelujemy o kontynuację niedawno uruchomionego, bezpośredniego wsparcia finansowego dla elektromobilności i przyjęcie ram prawnych umożliwiających rozwój transportu opartego na wodorze – dodaje Maciej Mazur.

Postulujemy także rozwiązania w obszarze zwiększającym opłacalność wykorzystania samochodów elektrycznych i tym samym zwiększające popyt na takie pojazdy - mówi Przemysław Szywacz, partner w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce. Przykładem takiego rozwiązania jest możliwość odliczenia 100% VAT od ceny zakupu oraz kosztów użytkowania samochodów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość nowych samochodów w Polsce jest nabywana przez firmy, dla których ekonomia ma znaczenie pierwszorzędne, wprowadzenie preferencji podatkowych, równolegle z systemem dopłat bezpośrednich, dla samochodów elektrycznych powinno dać istotny impuls popytowy – dodaje Przemysław Szywacz.

List adresowany do Ministra Klimatu zawiera dziewięć postulatów, które obejmują zarówno aspekty ekonomiczne, technologiczne, jak i infrastrukturalne rozwoju elektromobilności w Polsce. Jak podkreślają sygnatariusze, postulaty te nie wpływają w znaczący sposób na finanse państwa, co powinno ułatwić ich wdrażanie.

Wprowadzenie E-Taryfy, która pomoże w utrzymaniu i rozwoju stacji ładowania na terenie kraju. Obecne koszty stałe ponoszone przez operatorów infrastruktury, przy niskim jej wykorzystaniu powodują, że większość punktów ładowania jest nierentownych. Podniesienie opłat zmiennych dystrybucyjnych i zniesienie opłaty stałej pozwoli na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji ładowania na rynku w początkowej fazie rozwoju.

Wprowadzenie ułatwień i dedykowanych rozwiązań w zakresie uruchamiania i przyłączania do sieci nowych stacji ładowania. Obecny stan prawny nie uwzględnia specyfiki infrastrukturalnej i ekonomicznej nowych punktów ładowania (np. brak możliwości indywidualnego dostosowania mocy przyłączeniowej, czy brak ułatwień przewidzianych chociażby w przypadku instalacji odnawialnych źródeł energii). Niezwykle istotne jest wypracowanie rozwiązań dedykowanych procedurom przyłączeniowym dla stacji ładowania tak, by usprawnić system wnioskowania i nadawania odpowiednich uprawnień w procesie.

Przyjęcie dedykowanych przepisów, których celem będzie ułatwienie instalacji punktów ładowania w budynkach mieszkalnych. Wyposażanie budynków w infrastrukturę kanałową na etapie projektowania i budowy pociągnie za sobą znacznie niższe koszty niż doposażanie w tę infrastrukturę budynków istniejących.

Kontynuacja wdrażania konkretnych programów wsparcia finansowego dla elektromobilności wraz z podaniem kategorii beneficjentów oraz wysokości planowanych alokacji. Transparentne i trwałe przepisy pozwolą wszystkim użytkownikom systemu na zaplanowanie działań w długim okresie. Pierwsze programy bezpośredniego wsparcia finansowego dla sektora elektromobilnego zostały uruchomione w czerwcu br.

Uproszczenie odbiorów technicznych stacji normalnej mocy typu AC, co pociągnie za sobą zmniejszenie kosztów w tym zakresie.

Pełne odliczenie VAT od zakupu i eksploatacji e-pojazdów przez przedsiębiorców oraz inne mechanizmy podatkowe. Jest to jeden z kluczowych postulatów tzw. „Białej Księgi Elektromobilności”, którego realizacja ułatwi zakup pojazdów przez przedsiębiorców i tym samym stopniowo zwiększy popyt na nie również wśród klientów indywidualnych.

Rozwój transportu opartego na technologiach wodorowych. Pojazdy zasilane energią wytwarzaną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych (FCEV) stają się jednym z dwóch dominujących kierunków rozwoju transportu zeroemisyjnego ­– obok pojazdów elektrycznych (BEV). W warunkach polskich transport oparty na wodorze praktycznie nie istnieje, dlatego, w pierwszej kolejności niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego i sprzyjającego otoczenia prawnego.

Współdzielona mobilność, czyli mniej pojazdów na ulicach miast przy pełnym zaspokojeniu potrzeb komunikacyjnych. Współdzielenie samochodów, skuterów, rowerów i hulajnóg jest przyszłością miejskiego transportu i trend ten powinien mieć stworzone sprzyjające warunki rozwoju oraz odpowiednie ramy prawne.

Wykorzystanie paliwa gazowego LNG w transporcie ciężkim. Upowszechnienie jego zastosowania w samochodach o dużej ładowności może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych.

Sygnatariuszami listu wysłanego z inicjatywy Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do Ministra Klimatu w dniu 16 lipca 2020 r. były Izby:  Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, PHIG Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Polsko - Szwajcarska Izba Gospodarcza, Polsko – Portugalska Izba Gospodarcza, Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza, Włosko-Polska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce. Postulaty zostały opracowane we współpracy z ekspertami firmy KPMG oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

W odpowiedzi na list, Ministerstwo Klimatu poinformowało, że obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Część z przedstawionych postulatów będzie w niej uwzględniona, a kolejne są analizowane i konsultowane z innymi resortami.

 

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce, a także promocja najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych. W ubiegłym roku Izba realizowała ten cel m.in. poprzez organizację ponad 130 spotkań w różnych formułach. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 120 Izb francuskich w 90 krajach.

International Group of Chambers of Commerce (IGCC) www.inwestycjezagraniczne.com

KONTAKT: Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji, mariusz.kielich@ccifp.pl, tel. 507 121 269

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!