Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Prognozy na lata 2020-2022

Poniżej przedstawiamy nasze prognozy makroekonomiczne uwzględniające napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury oraz informacje dotyczące przebiegu pandemii COVID-19 (por. tabela na str. 9). Nasze prognozy dynamiki PKB na 2020 r. (-3,1% r/r) i 2021 r. (+3,6%) nie uległy zmianom. Niższy od oczekiwań PKB w III kw. br. zostanie skompensowany przez wyższą od naszych wcześniejszych prognoz dynamikę w IV kw. (-4,2% r/r). Będzie to przede wszystkim efekt rewizji w górę prognozy inwestycji (głównie przedsiębiorstw) w IV kw., uwzględniającej wyniki badań koniunktury GUS i lepszą realizację w III kw.

Nasze oczekiwania dotyczące przebiegu epidemii COVID-19 w Polsce nie uległy znaczącym zmianom (por. MAKROmapa z 26.10.2020). Pełzający lockdown, z uwagi na sezonowość zachorowań, potrwa naszym zdaniem do końca I kw. Uważamy, że proces szczepienia społeczeństwa, który rozpocznie się na początku przyszłego roku nie zmienia znacząco perspektyw makroekonomicznych. Zgodnie z sondażem CBOS opublikowanym w ubiegłym tygodniu tylko 36% Polaków zaczepiłoby się na COVID-19. Biorąc pod uwagę niechęć Polaków do szczepienia i fakt, że będą one realizowane w okresie spadku liczby zachorowań na COVID-19, zakładamy, że niewielka część populacji zdecyduje się na takie szczepienie. Niemniej jednak, można zakładać, że w połowie 2021 r. osiągniemy tzw. odporność stadną na COVID-19 z uwagi na dużo większą skalę rzeczywistych zachorowań niż wynosi liczba stwierdzonych przypadków (por. MAKROmapa z 30.11.2020).

Nadal uważamy, że dynamika PKB będzie kształtowała się poniżej zera do I kw. 2021 r. włącznie. Następnie z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy i wygasającą pandemię COVID-19 tempo wzrostu gospodarczego będzie wyraźnie dodatnie. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym PKB w I kw. 2021 r. będzie o 1,5% wyższy niż w IV kw. 2020 r. i w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo zwiększał. Oczekujemy, że polski PKB osiągnie swoją wartość sprzed wybuchu pandemii w II poł. 2021 r.

Oczekujemy znaczącego wzrostu dynamiki inwestycji firm w II poł. 2021 r. ze względu na konieczność odnowienia przez nie majątku oraz efekty niskiej bazy. W II poł. 2021 r. i 2022 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy (por. MAKROmapa z 19.10.2020). Uważamy, że potencjał do wzrostu publicznych nakładów brutto na środki trwałe w ujęciu rok do roku jest ograniczony w 2021 r. z uwagi na efekt oszczędności w jednostkach samorządu terytorialnego w warunkach trudnej sytuacji finansowej spowodowanej epidemią COVID-19. Wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach będzie również wspierany przez eksport w warunkach oczekiwanego przez nas ożywienia w handlu światowym. Podjęte przez rząd działania przyczyniły się do zahibernowania zatrudnienia. W rezultacie obniżyliśmy naszą średnioterminową prognozę stopy bezrobocia i podnieśliśmy ścieżkę dynamiki zatrudnienia. Są to czynniki pozytywnie wpływające na konsumpcję w latach 2021-2022. Biorąc pod uwagę szeroki zakres ożywienia gospodarczego prognozujemy, że dynamika PKB wyniesie 4,9% r/r w 2022 r.

Zrewidowaliśmy nieznacznie nasz scenariusz inflacyjny, aby uwzględnić oczekiwaną z początkiem 2021 r. znaczącą podwyżkę cen prądu. Z uwagi na efekty wysokiej bazy inflacja bazowa obniży się wyraźnie na przełomie lat 2020 i 2021 i pozostanie niska w horyzoncie kilku kwartałów, czemu sprzyjać będzie niska presja płacowa i niska inflacja w strefie euro. Prognozujemy, że dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych obniży się w 2021 r. do 1,0% r/r wobec 4,8% w 2020 r. W najbliższych kwartałach spadek dynamiki cen żywności będzie miał szeroki zakres produktowy i zostanie odnotowany m.in. w przypadku cen mięsa, owoców, pieczywa i produktów zbożowych oraz nabiału. Przeciwny wpływ będzie miał wzrost dynamiki cen w kategorii napoje bezalkoholowe będący skutkiem wejścia w życie od początku 2021 r. tzw. podatku cukrowego. W II poł. 2021 r. oczekujemy stopniowego wzrostu dynamiki cen żywności, co związane będzie z wygasaniem efektów wysokiej bazy sprzed roku, a także wyższym popytem na żywność, w szczególności w kanale HoReCa (hotele, restauracja, kawiarnie) wraz zakładanym przez nas wygasaniem pandemii. W niektórych branżach, w szczególności w branży mięsnej, wyższy popyt najprawdopodobniej zbiegnie się w czasie w niższą podażą, ograniczoną ze względu na niską opłacalność produkcji w poprzednich kwartałach, co będzie dodatkowo podbijać ceny. Prognozujemy, że w 2022 r. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększy się do 2,4% r/r. Podsumowując, oczekujemy, że inflacja ogółem wyniesie 3,4% w 2020 r. i 2,6% w 2021 r., a w 2022 r. zmniejszy się do 2,2%. Nasza prognoza inflacji jest obarczona niepewnością w związku z oczekiwanymi dużymi zmianami w systemie wag używanych przez GUS z początkiem 2021 r., które będą odzwierciedlały zaburzenia w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych wywołane pandemią COVID-19.

Uważamy, że w warunkach braku „twardego lockdownu”, który wpłynąłby negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego, RPP nie zdecyduje się na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej. Wciąż dostrzegamy niewielkie ryzyko materializacji scenariusza, w którym RPP skorzysta z niekonwencjonalnych narzędzi ukierunkowanych na wsparcie aktywności inwestycyjnej firm. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o inwestycjach w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób (por. MAKROmapa z 30.11.2020) i nakładach brutto na środki trwałe w całej gospodarce za III kw. br. (por. MAKROpuls z 30.11.2020) ograniczają jednak prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza. Jednocześnie podtrzymujemy prognozę pierwszej podwyżki stopy referencyjnej NBP (z 0,10% do 0,25%) w listopadzie 2022 r. Wsparciem dla tego scenariusza jest oczekiwana w listopadowej projekcji NBP bardzo wysoka dynamika PKB w 2022 r. (por. MAKROpuls z 06.11.2020). Podtrzymujemy nasze prognozy walutowe. Uważamy, że EURPLN obniży się do 4,43 na koniec br. Głównym czynnikiem ryzyka w górę dla tej prognozy jest ewentualne zawetowanie przez polski rząd wieloletniego budżetu i funduszu odbudowy UE na grudniowym szczycie Unii Europejskiej. Prognozowane przez nas ożywienie gospodarcze w Polsce i na świecie, jak również oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez RPP będą stanowić wsparcie dla kursu złotego. Oczekujemy dalszego spadku kursu EURPLN do 4,35 na koniec 2021 r. i 4,27 na koniec 2022 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!