Analizy i badania

Prognozy na lata 2015-2016

<p style="text-align: justify;">Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy naszą prognozę tempa wzrostu PKB na lata 2015-2016 (por. tabela na str. 7). Oczekujemy, że w 2015 r. średniorocznie wyniesie ono 3,4% r/r (3,1% przed rewizją), w 2016 r.</p>

>

Podwyższenie oczekiwanego przez nas tempa wzrostu gospodarczego w 2015 r. jest przede wszystkim efektem przesunięcia w górę punktu startowego prognozy. Na podstawie dostępnych badań koniunktury uważamy, że skala spowolnienia wzrostu gospodarczego w I kw. br. będzie mniejsza niż wcześniej oczekiwaliśmy. Prognozujemy, że w I kw. 2015 r. roczna dynamika PKB ukształtuje się na poziomie 2,9% wobec 3,1% w IV kw. ub. r. W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego będzie oddziaływał przede wszystkim spadek dynamiki inwestycji (efekt wysokiej bazy sprzed roku). Z kolei oczekujemy, że wyraźnemu przyspieszeniu ulegnie konsumpcja prywatna (3,6% r/r wobec 3,1% w IV kw.), co będzie efektem wzrostu realnej dynamiki funduszu płac w gospodarce narodowej wspieranego przez pogłębienie deflacji oraz korzystnej waloryzacji emerytur i rent. Uważamy, że I kw. będzie dołkiem spowolnienia gospodarczego w Polsce. W kolejnych kwartałach prognozujemy stopniowe zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego do 3,7% w IV kw. 2015 r. Jednym z czynników oddziałuj?cych w kierunku jego przyspieszenia będzie stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej w strefie euro (prognozujemy, że dynamika PKB w strefie euro w 2015 r. wyraźnie przekroczy 1,0% wobec 0,9% w ub. r.). Dodatkowo w II poł. br. wygaśnie negatywny wpływ embarga rosyjskiego na tempo wzrostu gospodarczego. Dobre perspektywy popytu zagranicznego przy tylko nieznacznym zwiększeniu tempa importu doprowadz? do zmniejszenia negatywnej kontrybucji eksportu netto do wzrostu PKB. Dodatkowo uważamy, że w II poł. r. nast?pi kumulacja ożywienia wszystkich trzech składowych inwestycji (przedsiębiorstw, publicznych oraz prywatnych), co będzie czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB. Istotnym czynnikiem ryzyka dla ścieżki dynamiki PKB w 2015 r. pozostaje dalszy rozwój wydarzeń na Ukrainie i sytuacji w strefie euro. W przypadku eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego lub pogorszenia perspektyw gospodarczych w obszarze wspólnej waluty, wzrost PKB w Polsce zostanie ograniczony. W 2016 r. oczekujemy lekkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego ze względu na niższy wkład eksportu netto, będ?cy wynikiem szybszego wzrostu importu od eksportu. Dodatkowo wzrost PKB będzie ograniczany przez spadek dynamiki inwestycji publicznych (przerwa w efektywnym wykorzystywaniu środków unijnych pomiędzy dwoma perspektywami – 2007-2013 i 2014-2020). Jednocześnie spodziewamy się postępuj?cego wzrostu cen ropy na rynkach światowych, lekko negatywnie wpływaj?cego na globaln? i krajow? aktywność gospodarcz?. Oczekujemy, że w 2015 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,3% r/r wobec 0,0% w 2014 r. Prognozujemy, ze deflacja w Polsce utrzyma się do III kw. 2015 r., a jej skala będzie się stopniowo zmniejszać pocz?wszy od II kw. Wzrost wskaźnika inflacji będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności (por. MAKROmapa z 16.02.2015) oraz cen paliw. W poł. br. antyinflacyjny efekt rosyjskiego embarga wygaśnie, ponadto w kierunku wzrostu inflacji będ? oddziaływały efekty niskiej bazy z 2014 r. oraz ożywienie gospodarcze. Tym samym, prognozujemy, że roczne tempo wzrostu cen zwiększy się do 0,6% w IV kw. 2015 r. W I kw. 2016 r. oczekujemy, że inflacja silnie zwiększy się do 1,6% r/r m.in. ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw (prognozujemy jej wzrost do 10,5% r/r z -2,4% w IV kw. br.). W kolejnych kwartałach oczekujemy relatywnej stabilizacji wskaźnika inflacji CPI. Z jednej strony wzrost inflacji bazowej będzie kontynuowany, wspierany przez wysok? dynamikę popytu krajowego, jednocześnie ust?pi? jednak efekty niskiej bazy dla cen żywności i paliw, w wyniku czego średnioroczne tempo wzrostu cen wyniesie 1,4%. Uważamy, że poprawa na rynku pracy będzie dalej postępować. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 10,7% na koniec br. i obniży się do 10,2% w 2016 r. Do spadku bezrobocia przyczyni? się zarówno oczekiwany w okresie prognozy dalszy silny wzrost inwestycji, jak i strukturalne zmiany na rynku pracy wynikaj?ce z wprowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reform urzędów pracy. Stopniowa poprawa na rynku pracy będzie oddziaływała w kierunku umiarkowanego wzrostu presji płacowej. W br. pozostanie ona jednak ograniczana przez utrzymuj?c? deflację/nisk? inflację i silniej zmaterializuje się dopiero w 2016 r. Tym samym oczekujemy, że nominalne tempo wzrostu płac w 2016 r. wyniesie 3,6% r/r wobec 3,3% w 2015 r. Pomimo przyspieszenia wzrostu nominalnych płac w 2016 r., realna dynamika funduszu płac będzie ograniczana przez rosn?c? inflację, co naszym zdaniem spowoduje lekkie spowolnienie realnej konsumpcji prywatnej do 3,3% r/r w 2016 r. wobec 3,5% w 2015 r. Treść komunikatu po ubiegłotygodniowym posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi M. Belki na konferencji po posiedzeniu wskazuj?, że obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych przez dłuższy czas (por. MAKROpuls z 04.03.2015). Jest to zgodne z naszym scenariuszem utrzymania przez Radę stóp na obecnym poziomie do listopada 2016 r. Silnym wsparciem dla naszej prognozy jest horyzont zapowiedzianego przez EBC programu skupu obligacji (co najmniej do września 2016 r.). Ponadto, ważnym argumentem na rzecz stabilizacji stóp w kolejnych kwartałach będzie oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego pocz?wszy od II kw. br. Brak zmian w krajowej polityce pieniężnej przy jednoczesnym łagodnym nastawieniu EBC będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku umocnienia złotego w krótkim okresie. Przybliżaj?cy się moment pierwszej podwyżki stóp procentowych przez FED będzie jednak równoważyć wpływ polityki EBC na kurs złotego, dlatego uważamy, że na koniec czerwca br. kurs EURPLN wyniesie 4,20. W II poł. 2015 r. oczekujemy stopniowej aprecjacji złotego z zasięgiem 4,15 za euro na koniec roku, do czego przyczyni się głównie poprawa krajowej koniunktury. Prognozowane przez nas zacieśnienie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federaln? będzie czynnikiem ograniczaj?cym aprecjację złotego w średnim okresie. W 2016 r. oczekujemy jego dalszego umiarkowanego umocnienia z zasięgiem 3,90 za euro na koniec roku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!