Analizy i badania

Prezesi globalnych spółek ostrożnie prognozują wzrost przychodów

<p style="text-align: justify;">Prezesi dużych spółek z największych światowych rynków z optymizmem patrzą na rozwój biznesu w ciągu najbliższych 3 lat. Jednak ponad połowa CEO zakłada, że wzrost przychodów ich spółek nie przekroczy 2% rocznie. Jednym z głównych zagrożeń dla zakładanych wzrostów jest obecna sytuacja geopolityczna, której przejawem jest trend ochrony rynków lokalnych. Zarządzający przedsiębiorstwami przykładają równocześnie coraz większą wagę do kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem – 49% prezesów ma świadomość, że wizja cybarataku na ich firmę jest nieunikniona, jedyną niewiadomą jest moment, w którym do niego dojdzie. W opinii 45% CEO największym wyzwaniem staje się zrozumienie potrzeb i preferencji pokolenia milenialsów.</p>

>

Doroczne badanie KPMG przeprowadzone wśród 1  300 prezesów (CEO) globalnych spółek z 11 krajów o najbardziej rozwiniętych gospodarkach, podsumowuje opinie kluczowych menedżerów odnośnie perspektyw rozwoju ich biznesu w ci?gu najbliższych 3 lat, głównych zagrożeń dla rozwoju biznesu oraz wyzwań zwi?zanych z osi?gnieciem celów strategicznych.

Prezesi globalnych spółek pozytywnie o perspektywach wzrostu gospodarczego

Aż 90% prezesów spółek jest przekonanych o dobrych pespektywach rozwoju własnej firmy w ci?gu kolejnych 3 lat. Oznacza to wzrost o 7 p.p. w porównaniu z ubiegłoroczn? edycj? badania KPMG. Zdecydowana większość CEO (78%) przewiduje rozwój całej branży, spodziewaj?c się również dobrej koniunktury zarówno na rynku lokalnym (74% wskazań), jak i globalnie (67% wskazań). Jednak ponad połowa CEO (55%) oczekuje, że roczny wzrost przychodów osi?gnięty przez ich firmy nie będzie większy niż 2% rocznie. Jednocześnie prezesi podchodz? dość ostrożnie do zatrudniania nowych pracowników – zaledwie 37% CEO planuje zwiększyć zatrudnienie w swojej organizacji o więcej niż 6% w ci?gu najbliższych 3 lat. Siedmiu na dziesięciu prezesów przyznało, że największym priorytetem ekspansji geograficznej będ? inwestycje w rynki wschodz?ce.

Pokolenie milenialsów wyzwaniem dla firm

4 na 10 prezesów spółek przyznało, że jednym z największych wyzwań dla dalszego rozwoju biznesu   będzie dostosowanie produktów i usług oraz organizacji tak, aby spełniały oczekiwania pokolenia milenialsów – czyli osób urodzonych w latach 1980-2000. Jest to pierwsza generacja, która kształtowała się już w cyfrowym świecie, ma zupełnie inne potrzeby, preferencje i oczekiwania, co powoduje, że firmy musz? znaleźć nowe produkty czy rozwi?zania (np. wykorzystanie cyfrowych kanałów w marketingu i dystrybucji) pozwalaj?ce w pełni zaangażować milenialsów zarówno jako konsumentów, jak i pracowników. Prezesi spółek musz? stawiać czoła wielu nowym wyzwaniom, z którymi – jak wskazuj? – nie spotykali się do tej pory. Jednak aż 95% z nich jest zdania, że napotykane przeszkody i zmiany zwi?zane z nowymi technologiami i  modelami biznesowymi stanowi? dla nich szansę, a nie zagrożenie.

Prezesi globalnych spółek wyrażaj? przekonanie, że geopolityczna niepewność oraz stałe zagrożenie cyberprzestępczości? to rzeczywistość, w której zarz?dzaj? swoimi firmami. Najlepsi z nich szukaj? nowych możliwości rozwoju zmieniaj?c firmowe systemy, a nawet dokonuj?c reorganizacji modelu prowadzonego biznesu. Zapewnienie wzrostu gospodarczego w 2018 r. i kolejnych latach będzie wymagało od CEO dużej przedsiębiorczości i jednocześnie realistycznego podejścia do biznesu    mówi  Bill Thomas, Chairman, KPMG International.

Nieunikniony cyberatak jest tylko kwesti? czasu

Blisko połowa CEO przyznaje, że cyberatak wymierzony w ich organizację jest tylko kwesti? czasu. Jednocześnie 51% prezesów wierzy, że ich organizacja jest dobrze przygotowana na odparcie cyberzagrożeń.   Spowodowało to zmianę myślenia prezesów, którzy cyberatak postrzegaj? obecnie jako coś nieuniknionego.

Dynamicznie zmieniaj?ce się otoczenie geopolityczne na całym świecie spowodowało, że na pierwszym miejscu wśród zagrożeń, które mog? stać na przeszkodzie w zapewnieniu założonego wzrostu gospodarczego prezesi upatruj? odejście od gospodarki globalnej na rzecz gospodarek lokalnych. Na kolejnych miejscach wśród zagrożeń CEO wymieniaj? ryzyko technologiczne oraz zagrożenie cyberprzestępczości?.

Wcześniejsze analizy KPMG przeprowadzone wśród polskich menedżerów pokazuj?, że praktycznie prawie każde z badanych przedsiębiorstw (81%)  doświadczyło przynajmniej jednego cyberincydentu w 2017 r., a   37%   firm działaj?cych w Polsce obserwuje istotny wzrost liczby cyberataków.  Polscy menedżerowie patrz? jednak bardziej optymistycznie na stosowane zabezpieczenia przed cyberatakami – ponad dwie trzecie jest przekonanych, że ich przedsiębiorstwa maj? w pełni dojrzałe rozwi?zania  –  mówiLeszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w  KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyfrowa rewolucja kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Cyfryzacja stanowi największe wyzwanie dla skutecznego dopasowania przedsiębiorstw do dynamicznie zmieniaj?cych się rynków. Tzw. cyfrowa transformacja, której celem jest efektywne wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych oraz rozwi?zań biznesowych bazuj?cych na tych technologiach, jest w tej chwili najważniejszym priorytetem dla zdecydowanej większości przedsiębiorstw. Aż 95% CEO jest przekonanych, że cyfryzacja jest bardziej szans? na przyspieszony rozwój, a nie zagrożeniem dla ich biznesu.

Jednocześnie 71% prezesów wierzy, że s? osobiście dobrze przygotowani do pełnienia roli lidera programu transformacji cyfrowej w swoich firmach. W przeciwieństwie do powszechnych opinii na temat wpływu sztucznej inteligencji i  robotyzacji na zatrudnienie, prezesi wyrażaj? opinię, że rozwój tych technologii będzie okazj? do stworzenia większej liczby nowych miejsc pracy, niż liczba etatów, która zostanie wyparta w zwi?zku z automatyzacj?, robotyzacj? czy sztuczn? inteligencj?. Większość z kluczowych menedżerów (6 na 10) przyznała, że ochrona danych klientów, które s? w  posiadaniu ich organizacji, jest krytycznym wyzwaniem, za które ponosz? osobist? odpowiedzialność.

Cyfryzacja jest największym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw, nie tylko tych z branży usługowej.  Przemysł jest bardzo ważnym kołem zamachowym polskiej gospodarki i cyfryzacja przedsiębiorstw produkcyjnych musi być naszym priorytetem, jeśli polskie fabryki maj? być konkurencyjne na globalnym rynku. Prezesi musz? wzi?ć na siebie więcej odpowiedzialności za transformację cyfrow? ich biznesów  – mówiLeszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Bycie „agile” to hasło przewodnie biznesu na całym świecie

Na dynamicznie zmieniaj?cym się rynku, umiejętność szybkiego i efektywnego wprowadzania innowacji w celu dostosowania organizacji i jej produktów, staje się krytycznym czynnikiem sukcesu dla każdego przedsiębiorstwa. Już blisko 60% CEO uważa, że szybkość działania ma priorytetowe znaczenie. Prezesi s? również świadomi roli innowacji w biznesie, przywi?zuj?c duż? wagę do budowy proinnowacyjnego ekosystemu – 53% przedsiębiorstw objętych badaniem posiadało swój własny inkubator lub akcelerator. Pomimo coraz bardziej zaawansowanych rozwi?zań analityki danych oraz sztucznej inteligencji, 67% CEO przyznaje, że w ostatnich 3 latach podjęli decyzję intuicyjnie, nie bior?c pod uwagę wyników dostarczonych analiz danych i prognoz. Połowa prezesów dużo bardziej ufa analizom historycznym niż wynikom predykcji analitycznych.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl

***

O RAPORCIE:

Badanie KPMG International pt. „Growing pains – 2018 Global CEO Outlook” objęło 1 300 zarz?dzaj?cych spółkami z 11 kluczowych rynków: Australii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i 11 najważniejszych sektorów gospodarki, tj. motoryzacji, bankowości, infrastruktury, ubezpieczeń, zarz?dzania aktywami, nauk przyrodniczych, przemysłu, sektora detalicznego/rynku dóbr konsumpcyjnych, technologii, energetyki, oraz technologii komunikacyjnych. Jedna trzecia firm posiada roczne przychody o wartości ponad 10 miliardów dolarów, zaś żadna z firm nie posiada przychodów rocznych poniżej 500 milionów dolarów. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 22 stycznia do 27 lutego 2018 r.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych s? Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki maj? sw? siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail:  DPO@kpmg.pl  lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani   osob? kontaktow? w kwestiach zwi?zanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośb? o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będ? upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.  Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawi?zanie z Panem/Pani? kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.  Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane w zakresie: dane identyfikuj?ce osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane do czasu wniesienia ż?dania usunięcia danych. W przypadku wniesienia ż?dania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostan? bezpowrotnie usunięte.  Ma Pan/Pani prawo ż?dania dostępu do dotycz?cych Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani   danych osobowych w sposób   naruszaj?cy przepisy RODO.   Informujemy, że Państwa dane osobowe będ? profilowane, lecz decyzje dotycz?ce Państwa osoby nie będ? podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.  Informujemy ponadto, że Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotycz?ce wypełnienia obowi?zków wynikaj?cych z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.  Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowi?zków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!