Analizy i badania

Prawie ¾ szefów polskich firm obawia się cyberataków

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 12 lutego 2015 r. – Cyberbezpieczeństwo to główne wezwanie biznesowe na najbliższy rok zdaniem prezesów polskich firm ankietowanych w badaniu firmy doradczej PwC „CEO Survey 2015”. Podobnie </strong><strong> jest wśród przedstawicieli biznesu na świecie– aż 61% badanych uważa, że kluczowym zagrożeniem, które może wpłynąć na perspektywę rozwoju firmy są cyberataki, w tym brak ochrony danych. </strong></p>

>

Zapytani o strategiczne znaczenie technologii dla biznesu szefowie firm wskazuj? na znaczenie rozwi?zań w zakresie pozyskiwania i analizy danych, które s? ważne dla ponad 90% ankietowanych. Na świecie najważniejszym zagadnieniem zwi?zanym z technologiami cyfrowymi jest wykorzystywanie technologii mobilnych do  pozyskiwania klientów, deklaruje tak 81% badanych.

Kluczowa rola informacji niezbędnych do realizacji głównych procesów biznesowych oraz  coraz większe znaczenie elektronicznych kanałów dostępu powoduje, że  cyberbezpieczeństwo staje się bardzo ważnym punktem planów każdego szefa. Bior?c pod uwagę ogromn? ilość informacji, któr? klienci udostępniaj? na swój temat, oczekuj? oni respektowania ich prawa do prywatności i poufności oraz pewności, że ich dane nie zostan? nielegalnie pozyskane i nie zostan? wykorzystane do nielegalnych operacji. To, jak spółki spełniaj? to oczekiwanie   ma duże znaczenie dla ich zdolności do zdobywania i utrzymania klientów, a także dla budowy wartości marki. Ponad 60% szefów polskich firm uważa, że  jednym z kluczowych   zagrożeń dla biznesu, które mog? wpłyn?ć na perspektywę rozwoju b?dź utraty marki s? cyber-zagrożenia, w tym właśnie brak ochrony danych” – mówi Jacek Sygutowski, dyrektor w  zespole Cyber Security PwC.

Szefowie firm na całym świecie nie maj? w?tpliwości, jak duż? rolę mog? odegrać informacje w    uzyskaniu wiedzy o klientach i sposobach ich angażowania. Po zainwestowaniu znacznych nakładów w IT na przestrzeni ostatnich lat, liderzy przedsiębiorstw oczekuj? realnych efektów w zakresie powi?zania tych inwestycji ze spełnieniem pragnień konsumentów. Tymczasem jedynie tylko 3% danych jest tagowanych, a zaledwie 0,5% analizowanych, podczas gdy szacuje się1, że 23% wszystkich informacji cyfrowych generowanych rocznie może być przydatnych, gdyby były właściwie opisane i analizowane. Nic więc dziwnego, że 80% prezesów firm na  świecie wskazuje analizę danych jako strategicznie ważne dla biznesu.

Jednocześnie z prowadzonych przez PwC analiz2 wynika, że 24% respondentów uważa, że  w  ci?gu ostatnich 12 miesięcy obniżyło się przekonanie o zdolności firm w zakresie ochrony danych osobowych.

„Incydenty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stały się obecnie tak powszechne, że w 2013 r. liczba wykrytych przypadków wzrosła aż o 48%, do 42,8 milionów. W minionym roku niemal każda branża odczuła to na własnej skórze, a wiele z nich poniosło znacz?ce koszty zwi?zane z konieczności? zarz?dzania takimi incydentami i neutralizacj? ich skutków. Poza wymiernymi stratami przedsiębiorstw, które mog? być często niewidoczne dla klientów, należy zwrócić uwagę na niewymierne straty w postaci utraty wizerunku i  reputacji. W efekcie   incydenty, nawet nieduże w bezpośrednich skutkach finansowych, w  zależności od wrażliwości branży przekładaj? się na utratę zaufania klientów,   a  w  konsekwencji wpływaj? negatywnie na prowadzon? działalność biznesow?. Nic więc dziwnego, że obawy dotycz?ce cyberbezpieczeństwa odnotowały najwyższy wzrost wśród wszystkich zagrożeń, o jakie zostali zapytani liderzy biznesu – 61% wskazało, że maj? obawy w tym zakresie, w porównaniu z 48% zaledwie rok temu” – podkreśla Tomasz Sawiak, starszy menedżer w zespole Cyber Security PwC.

Prezesi oceniaj? technologie cyberbezpieczeństwa jako jeden z trzech strategicznie najważniejszych dla ich organizacji rodzajów technologii cyfrowych. Zaś 53% uważa je za strategicznie „bardzo ważne“ – to więcej niż jakikolwiek inny rodzaj technologii cyfrowej, o jaki pytano respondentów.

„Prawdziwa korzyść płyn?ca z bezpieczeństwa cyfrowego nie polega tylko na ochronie. Chodzi o tworzenie nowej wartości poprzez budowanie zaufania, które jest dziś tak ważne w  biznesie. Przykładowo kluczem do przekonania klientów, jak wartościowa może być technologia przetwarzania w chmurze, jest zapewnienie, by była naprawdę bezpieczna. Postęp powoduje, że zaczynamy korzystać z nowych niestosowanych dot?d technologii, a  nowymi ryzykami też trzeba odpowiednio zarz?dzać.   W tej sytuacji należy uznać za dobry znak, że niezbędna zmiana w myśleniu chyba już się dokonuje, a 72% prezesów postrzega technologie cyfrowe jako narzędzie kreowania wartości w obszarze cyfrowego zaufania” – dodaje Rafał Jaczyński, dyrektor w zespole Cyber Security PwC.
[1] PwC, Analyse: Are CEOs embracing the boom in personal data?, 2015
[2]
IDC, The digital universe in 2020, 2012

***

O zespole PwC Cyber Security

Zespół ds. bezpieczeństwa biznesu liczy w Polsce ponad 30 specjalistów pracuj?cych na potrzeby naszego rynku, a także na projektach międzynarodowych w naszym regionie i krajach Unii Europejskiej. Polscy specjaliści współpracuj? także z praktyk? z rynku brytyjskiego licz?c? ponad   130 ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

O badaniu Badanie przeprowadzono w 77 krajach w czwartym kwartału kwartale 2014 roku. O zdanie zapytano w 1,366 wywiadach. W sondaży wzięło udział 44 prezesów z polskich firm, 50% z nich zarz?dza spółkami zależnymi od koncernów międzynarodowych. Pełny raport CEO Survey 2015.Subskrybuj publikacje PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy blisko 195 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom   najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!