Aktualności firm stowarzyszonych

Praktyczny wymiar zmian w nowych warunkach kontraktowych FIDIC i ich znaczenie dla polskiego rynku budowlanego – wnioski z konferencji The New FIDIC Suite of Contracts: Practical Overview of Major Changes

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify">Warszawa, 11 października 2018 r. Międzynarodowakancelaria prawna White &amp; Case była współorganizatorem konferencji The New FIDIC Suite of Contracts: Practical Overview of Major Changes, która odbyła się 4 października w Warszawie. Celem wydarzenia było omówienie zmian w nowych warunkach kontraktowych opracowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC), a także popularyzacja stosowania wzorców FIDIC w praktyce rynkowej. Konferencję wspierał FIDIC, a jej współorganizatorami byli Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB).</p>

>

Nowe warunki kontraktowe FIDIC opublikowane zostały pod koniec 2017 roku. Stanowi? now? edycję znanych i stosowanych na polskim rynku warunków z 1999 r. Warunki kontraktowe FIDIC s? powszechnie stosowane w naszym kraju przy realizacji wielu inwestycji infrastrukturalnych, w tym w szczególności dróg ekspresowych, autostrad czy trakcji kolejowych.

„Nowe wzorce FIDIC, dzięki temu, że reguluj? wiele problematycznych zagadnień w sposób bardziej precyzyjny i wyczerpuj?cy niż dotychczas, mog? być lekarstwem na niektóre bol?czki polskiego rynku budowlanego. Kluczowe jest jednak, aby nowe warunki kontraktowe były stosowane bez zniekształceń i wypaczeń”, powiedział Michał Subocz, Partner w kancelarii White & Case.

Podczas konferencji dyskusje panelowe dotyczyły m.in. roli inżyniera, zarz?dzania kontraktem, zmian (Variations), podziału ryzyk, ubezpieczeń czy nieprzewidzianych zdarzeń. W drugiej części konferencji paneliści skupili się na kwestii unikania i rozwi?zywania sporów, oraz na tzw. złotych zasadach, które s? nowości? w warunkach kontraktowych FIDIC z 2017 r. Prelegenci zwracali uwagę zarówno na sam charakter i cel zmian, jak i ewentualne trudności, które mog? pojawić się przy ich stosowaniu w polskiej praktyce rynkowej.

„W mojej ocenie najważniejsze jest zachowanie integralności reguł FIDIC, także z uwzględnieniem klauzuli arbitrażowej, która jest ich immanentn? części?. Niestety praktyka zamawiaj?cych nie jest w tym zakresie w Polsce prawidłowa. W naszym przekonaniu jest to szkodliwe także dla zamawiaj?cych”, dodał Marek Furtek, Prezes S?du Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Aisha Nadar, Członkini Komitetu Wykonawczego FIDIC, zwróciła uwagę, że: „konferencja stała się jedyn? w swoim rodzaju platform? wymiany informacji w sprawach, które s? ważne dla sektora budowlanego i wszystkich jego uczestników. Stworzyła neutralny grunt do wymiany pogl?dów o kluczowym znaczeniu dla naszej branży”. Wskazała również, że „pomyślna realizacja projektu wynika ze współpracy wszystkich zaangażowanych stron: zamawiaj?cych, wykonawców, finansuj?cych i dostawców a ich dobra współpraca jest korzystna nie tylko dla samego projektu, ale i dla całej społeczności”.

Konferencja zgromadziła grono wybitnych prelegentów: międzynarodowych ekspertów FIDIC, przedstawicieli zamawiaj?cych, wykonawców, konsultantów oraz wiod?cych firm prawniczych. Ożywionej dyskusji przysłuchiwało się niemal 120 uczestników.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50  225; mrmroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!