Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,87 (spadek o 6pb), 5-letnie do poziomu do 2,26 (spadek o 13pb), a 10-letnie do 2,65 (spadek o 14pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej. Przyczyniły się do niego publikacje niższych od oczekiwań krajowych danych o inflacji, a także dalszy spadek niepewności na krajowym rynku zwi?zanej z kryzysem wokół KNF. Obniżeniu stawek IRS sprzyjał także spadek rentowności obligacji na rynkach bazowych (w USA i w Niemczech) zwi?zany z ubiegłotygodniow? gołębi? wypowiedzi? J. Powella (patrz wyżej). W czwartek odbyła się aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów odkupiło obligacje zapadaj?ce w 2019 r. za 6,7 mld zł i sprzedało obligacje o 3-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności za 7,0 mld zł przy popycie równym 7,6 mld zł. Aukcja nie miała istotnego wpływu na stawki IRS.

Na pocz?tku tygodnia możemy mieć do czynienia ze spadkiem stawek IRS ze względu na zawieszenie wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami ogłoszone podczas szczytu państw G20 (patrz powyżej). Opublikowany dzisiaj indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest lekko negatywny dla stawek IRS. W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP, które może przyczynić się do ich nieznacznego spadku. Przewidziana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA, będzie miała naszym zdaniem ograniczony wpływ na krzyw?. Neutralne dla stawek IRS będ? również pozostałe dane z amerykańskiej gospodarki (indeks ISM dla przetwórstwa oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!