Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,45 (wzrost o 7pb), 5-letnie do 4,19 (wzrost o 4pb), a 10-letnie obniżyły się do 3,98 (spadek o 5pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej przy jednoczesnym ich spadku na długim końcu. Takie same tendencje obserwowane były również na rynkach bazowych. Wzrost stawek IRS na krótkim końcu krzywej wynikał z publikacji wyraźnie wyższych od oczekiwań danych dotyczących inflacji w strefie euro. Z kolei w kierunku spadku stawek IRS na długim końcu krzywej oddziaływały rosnące obawy inwestorów o długookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego w warunkach oczekiwanego przez nich silnego zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie posiedzenie RPP. W przypadku realizacji naszego scenariusza zakładającego silniejszą podwyżkę stóp procentowych niż oczekuje rynek może dojść do wzrostu stawek IRS widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki będą w naszej ocenie neutralne dla krzywej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!