Analizy i badania

Popyt zewnętrzny i ożywienie w budownictwie wsparciem dla przemysłu

<p style="text-align: justify;">W strukturze styczniowej produkcji przemysłowej na szczególną uwagę zasługuje relatywnie wysoka dynamika produkcji w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "metale” (16,8% r/r wobec 10,4% r/r w grudniu) "maszyny i urządzenia” (16,3% wobec 17,9%), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (13,2% wobec 8,7%), "chemikalia i wyroby chemiczne" (13,2% wobec 10,6%) i "wyroby z metali” (12,2% wobec 15,4%).</p>

>

Dane te s? zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w 2017 r. ożywienie w światowej wymianie handlowej będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia popytu na polski eksport i wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym. Silny wzrost składowej indeksu PMI dla zamówień eksportowych w polskim przetwórstwie w styczniu do poziomu najwyższego od lutego 2014 r. (por. MAKROpuls z 1.02.2017) oraz utrzymuj?cy się szybki wzrost zamówień w niemieckim eksporcie (por. MAKROmapa z 30.01.2016) sygnalizuj? dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w kolejnych miesi?cach.

Wsparciem dla przemysłu w styczniu była również rosn?ca aktywność w budownictwie. Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w styczniu o 2,1% r/r wobec  spadku o 8,0% r/r w grudniu. Silny wzrost rocznej dynamiki produkcji był głównie efektem wspomnianej wyżej różnicy w liczbie dni roboczych oraz wyhamowania spadku inwestycji publicznych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja zwiększyła się o 2,5% m/m, co oznacza wzrost trzeci miesi?c z rzędu i jest zgodne z naszym scenariuszem stopniowej rosn?cej absorpcji środków unijnych i znacz?cego zwiększenia publicznych nakładów na infrastrukturę w 2017 r. (por. MAKROmapa z 13.02.2017). Wsparciem dla tego scenariusza jest odnotowany w styczniu znacz?cy wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej w dziale "inżynieria l?dowa i wodna” (do 5,7% r/r wobec spadku o 5,0% r/r w grudniu). Ponadto, czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia aktywności w branży budowlanej w styczniu było ożywienie w budownictwie mieszkaniowym. W styczniu liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 12,5% r/r, a silny wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto (55,0% r/r), sygnalizuje trwałość tego żywienia. Zwiększenie aktywności w budownictwie w styczniu oddziaływało w kierunku przyspieszenia wzrostu produkcji w działach przetwórstwa przemysłowego relatywnie silnie powi?zanych z koniunktur? w branży budowlanej: "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (11,9% r/r wobec 9,7% r/r w grudniu), a także wspomniane wyżej "metale”.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!