Analizy i badania

Popyt krajowy napędzał wzrost PKB w IV kw. ub. r.

<p style="text-align: justify;">Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 3,9% r/r wobec 3,5% w III kw.</p>

>

W kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego oddziaływało przede wszystkim zwiększenie wkładu spożycia publicznego z 0,5 pkt. proc. w III kw. do 1,1 pkt. proc. w IV kw. Wyższa kontrybucja wydatków publicznych mogła być efektem m.in. organizacji wyborów parlamentarnych oraz realizacji interwencyjnych zakupów węgla od kopalń przez Agencję Rezerw Materiałowych. Do przyspieszenia tempa wzrostu PKB w IV kw. przyczyniło się również zwiększenie dynamiki inwestycji do. 4,8% w IV kw. wobec 4,6% w III kw. (wzrost kontrybucji o 0,4 pkt. proc.). Do zwiększenia wkładu nakładów brutto na środki trwałe przyczyniło się naszym zdaniem przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które musiały zostać rozliczone do końca ub.r. Wzrost PKB był również wspierany przez zwiększenie kontrybucji zapasów z -0,1 pkt. proc w III kw. do 0,3 pkt. proc. w IV kw. W efekcie popyt krajowy znacz?co przyspieszył do 4,2% r/r w IV kw. wobec 3,1% w III kw.

Czynnikami ograniczaj?cymi przyspieszenie PKB w IV kw. były natomiast zmniejszenie kontrybucji eksportu netto (do -0,3 pkt. proc. z 0,4 pkt. proc. w III kw.) oraz stabilizacja dynamiki konsumpcji na poziomie 3,1% r/r (zmniejszenie wkładu do 1,6 pkt. proc. wobec 1,8 pkt. proc. w III kw.; udział spożycia prywatnego w nominalnym PKB w IV kw. jest niższy niż w III kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!