Analizy i badania

Popyt krajowy coraz silniejszy

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w marcu o 5,4% r/r wobec 5,3% w lutym, co było poniżej naszej prognozy (5,9%) i konsensusu rynkowego (6,4%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych dynamika produkcji wyniosła 5,7% r/r, co również sygnalizuje lekkie przyspieszenie jej wzrostu w porównaniu z lutym (5,6%).</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, struktura marcowej produkcji wskazuje na rosn?ce znaczenie popytu krajowego jako źródła wzrostu wartości dodanej w przemyśle. Oprócz branż z wysokim udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ("meble” – wzrost produkcji o 21,3% r/r; "maszyny i urz?dzenia” – wzrost o 18,2%; "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” – 16,3%), szybki wzrost produkcji w marcu odnotowano również w działach relatywnie silnie powi?zanych z popytem wewnętrznym ("wyroby farmaceutyczne” – wzrost o 21,5% r/r;, "wyroby z drewna, korka, słomy i wikliny" – 16,4%). Bardzo silne zwiększenie produkcji sprzedanej odnotowano również w dziale "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (o 33,9% r/r), co naszym zdaniem było w znacznym stopniu zwi?zane z wyj?tkowo korzystnymi warunkami atmosferycznymi, sprzyjaj?cymi zwiększeniu aktywności w branży budowlanej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!