Podsumowanie wydarzeń

Pogotowie CCIFP: Fundusze Europejskie

<p><strong><strong>Zapraszamy do korzystania z <strong>bezpłatnych konsultacji z ekspertami z naszych firm stowarzyszonych</strong>. Dzięki uprzejmości firmy Alma Consulting będą Państwo mogli bezpłatnie omówić nurtujące Państwa problemy związane z obszarem funduszy europejskich.</strong></strong></p>

>

Alma CG jest przedsiębiorstwem działaj?cym w Polsce od 2004 roku. Zajmuje się Cost Consultingiem, który rozumie jako wszelkie działania, które zmniejszaj? koszty funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, w tym również poprzez pozyskiwanie dofinansowania w formie dotacji z funduszy europejskich.

KIEDY s? możliwe konsultacje ?

każdy wtorek, godz.: 16:00-17:00

Firma oferuje wsparcie maj?ce na celu uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich w następuj?cych obszarach:

  • Inwestycje zwiększaj?ce efektywność energetyczn?  
  • Projekty B+R  
  • Inwestycje MSP  
  • Horyzont 2020  
  • Preferencyjne instrumenty zwrotne – kapitał udziałowy (seed i venture), preferencyjne pożyczki, gwarancje i poręczenia dla projektów inwestycyjnych.  

Porad udziela:

Damian Dec -  Specjalista ds. funduszy europejskich.  Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu projektów  współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym o charakterze prośrodowiskowym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako główny specjalista w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Następnie, konsekwentnie od 2004 roku, pomaga przedsiębiorcom przygotowywać projekty inwestycyjne pod k?tem wymagań niezbędnych w procesie ubiegania się o wsparcie ze środków publicznych. Autor kilkudziesięciu biznesplanów i wniosków o dofinansowanie. Jego pomoc na etapie formułowania zakresu projektu istotnie zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania.

  
    

W ramach Pogotowia CCIFP prowadzimy konsultacje w obszarach:  marketing i komunikacja, HR, fundusze europejskie, efektywność sprzedaży.

Harmonogram konsultacji >>

Skontaktuj się z nami

Zapisy przyjmujemy pod adresem :  anna.raczynska@ccifp.pl lubalicja.rukowicz@ccifp.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!