Podsumowanie wydarzeń

Podsumowanie Spotkania Komitetu PPP z dnia 6 maja 2014 r.

>

Dnia 6 maja 2014 r., w ramach Komitetu PPP, odbyło się spotkanie członków dotycz?ce niezbędnych zmian w Prawie zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli goście specjalni z Urzędu Zamówień Publicznych Pani Magdalena Olejarz, Dyrektor Departament Unii Europejskiej I Współpracy Międzynarodowej i Pani Izabela Rzepkowska, Naczelnik Departamentu Prawnego. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Ferek z kancelarii Baker & McKenzie oraz Adriana Bronikowska z kancelarii Hogan Lovells.

Na wstępie przedstawiciele UZP omówili zagadnienie wejścia w życie nowych dyrektyw europejskich dotycz?cych zamówień publicznych oraz przedstawili plany prac nad nowelizacj? polskiego prawa w tym zakresie. Prace prowadzone będę przez UZP we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Wskazano, iż w MG powstaje także biała księga, której celem jest uregulowanie dobrych praktyk w zakresie PZP.

MG prowadzić będzie także prace nad nowelizacj? ustawy PPP. Projekty PPP, do których znajduj? zastosowanie przepisy PZP charakteryzuj? specyficzne cechy, dlatego też konieczne jest poświęcenie im szczególnej uwagi i wypracowanie takich rozwi?zań, które przyczyni? się do ich lepszego rozwoju. Aktualnie obowi?zuj?ce przepisy PZP często s? nie praktyczne i nie znajduj? uzasadnienia w odniesieniu do projektów PPP.

Zgodnie z informacj? przekazan? przez przedstawicieli UZP z uwagi na liczne i istotne zmiany w dyrektywach, również polski system prawa zamówień publicznych wymaga szerokiej nowelizacji dlatego też prawdopodobnie opracowana zostanie zupełnie nowa ustawa. Jeśli natomiast chodzi o projekty ppp szczególne rozwi?zania wprowadzone zostan? do obowi?zuj?cej ustawy ppp i polegać będ? np. na wył?czeniu stosowania pzp w danym zakresie. UZP planuje przez najbliższy rok prowadzić konsultacje   w analizowanym zakresie a przez kolejny rok doprowadzić do powstania i wejścia w życie nowej ustawy pzp i zmian do ustawy ppp.

Wśród konkretnych zagadnień omawianych na spotkaniu znalazły się następuj?ce problemy wskazywane przez wykonawców:
1. Nadmierny formalizm w zakresie wymaganych od wykonawców zaświadczeń na pierwszym etapie postepowania (np. dopuszczenie oświadczeń zamiast referencji/zaświadczeń);
2. Nadmierny formalizm w zakresie zasad korespondencji zamawiaj?cego z wykonawcami;
3. Minimalny odsetek zamówień udzielanych w trybach negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego;
4. Całkowity brak elastyczności w zakresie dzielenia zamówień;
5. Przewaga kryterium najniższej ceny jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej (zamiast kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie);
6. Niedoregulowanie zagadnienia zmian podmiotowych po stronie wykonawcy (w tym w występuj?cego w formie konsorcjum), ;
7. Zasady współpracy publiczno publicznej (w szczególności kryteria dopuszczalności zamówień in-house);
8. Handel referencjami;
9.   Niewystarczaj?ca elastyczność w zakresie dopuszczalnych zmian umowy;
10. Rozszerzenie dopuszczalnych zabezpieczeń wykonania umowy np. o gwarancje spółki matki;
11. Dopuszczenie ż?dania przez zamawiaj?cego zabezpieczenia wykonania umowy o wartości niższej niż 2% (aktualnie może on nie ż?dać zabezpieczenia ale jak ż?da to   w granicach 2-10%);
12. Dopuszczenie udostępniania potencjału ekonomicznego a nie tylko finansowego (aktualnie nieprawidłowa implementacja dyrektywy);
13.   Dopuszczenie przejęcia przez zamawiaj?cego umów z podwykonawcami wykonawcy np. w przypadku upadłości wykonawcy;
14. Doprecyzowanie obowi?zków zamawiaj?cego w zakresie dialogu konkurencyjnego (przygotowanie projektu umowy, informowanie o zaakceptowanych zamianach umowy proponowanych przez wykonawców;
15. Uregulowanie zagadnień zwi?zanych z tajemnic? przedsiębiorstwa wykonawcy – zakaz ujawniania poufnych danych;
16. Dopuszczenie step in banków w projektach infrastrukturalnych, na określonych warunkach;
17. Dopuszczenie możliwości zmiany kryteriów oceny ofert przez zamawiaj?cego w wyniku przeprowadzonego dialogu konkurencyjnego tj. na etapie Siwz.

W ci?gu najbliższych dni prosimy o przesyłanie dalszych postulatów zmian, które następnie zostan? opracowane w ramach jednego dokumentu i przedstawione UZP (na adres: joanna.jaroch@ccifp.pl).

Z uwagi na fakt, iż istotnej zmianie uległy także europejskie regulacje dotycz?ce koncesji na roboty budowlane,   UZP prowadzi równolegle prace w zakresie nowelizacji polskiej ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Dlatego tez kolejne spotkanie komitetu PPP poświęcone zostanie postulatom nowelizacyjnym dotycz?cym tej ustawy. Spotkanie wstępnie planujemy na 4 czerwca.

Więcej informacji: Joanna Jaroch – Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl, tel.: 22 696 75 83.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!