Ressources Humaines

Podsumowanie spotkania Komitetu HR na temat nowelizacji prawa pracy w zakresie pracy zdalnej oraz work-life balance

24 stycznia w ramach Komitetu HR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) odbyło się spotkanie przedstawicieli firm stowarzyszonych na temat nowelizacji prawa pracy w zakresie pracy zdalnej oraz implementacji tzw. dyrektywy work-life balance. Spotkanie poprowadziły Barbara Klimczyk i Martyna Barabas z kancelarii Bird & Bird Poland. By wdrożyć zmiany, konieczna będzie aktualizacja regulaminów wewnętrznych lub wdrożenie regulaminu pracy zdalnej, uregulowanie kwestii BHP i kosztów pracy zdalnej. Ponadto pracodawcy powinni przygotować się na planowane zmiany wynikające z implementacji tzw. dyrektywy work-life balance poszerzającej wachlarz uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych pracowników. Konieczne będą działania dotyczące poniższych kwestii:

 

1. Wprowadzenie pracy zdalnej, pracy hybrydowej i okazjonalnej pracy zdalnej w organizacjach zgodnie z nowymi wymogami.

 • Ustalenie kosztów w pracy zdalnej i BHP.
 • Zwrot faktycznie poniesionych kosztów lub ryczałt obejmujący przewidywane koszty.

2. Nowe regulacje dotyczące umów o pracę na okres próbny i na czas określony.

 • Możliwość wprowadzenia postanowień w umowie o przedłużeniu okresu próbnego o czas urlopu, a także innej usprawiedliwionej nieobecności.
 • Długość okresu próbnego będzie zależna od rodzaju umowy, jaką zamierzają zawrzeć następnie strony.
 • Usunięcie możliwości zawarcia kolejnej umowy na okres próbny, w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, po upływie co najmniej 3 lat.
 • Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy na czas określony będzie wymagało uzasadnienia, konsultacji związkowej.

3. Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze.

 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego (podstawowego).
 • Uelastycznienie zasad udzielania urlopu rodzicielskiego.
 • Wydłużenie do 8 roku życia dziecka w art. 178 § 2 Kodeksu pracy: Pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia, nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

4. Przewidywalne i elastyczne warunki pracy.

 • Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy.
 • Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i możliwościach awansu.
 • Możliwość złożenia wniosku o elastyczną organizację pracy przez pracownik wychowujących dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia.
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!