Jeunes Professionnels

Podsumowanie spotkania E-Komitetu ds. Mikrofirm

Nowo otwarty E-Komitet ds. Mikrofirm, poświęcony wyzwaniom, które stoją przed przedsiębiorcami z sektora MŚP, kontynuuje swą działalność w postaci regularnych spotkań w formule online. Ostatnie z nich odbyło się 23 marca i dotyczyło najważniejszych obowiązków podatkowych podczas najbliższych dni i tygodni. Spotkanie poprowadziła Ewa Ogłozińska, Accounting Manager w firmie ACS Accounting & Corporate Services

Spotkanie miało formę szkolenia, w ramach którego uczestnicy nabyli praktyczną wiedzę dotyczącą terminów i zakresu obowiązków, które spoczywają na płatnikach podatku CIT, PIT oraz innych podatków, m.in. w związku z zamknięciem roku.

W programie spotkania znalazły się m.in. poniższe kwestie:

  • Przedłużenie terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym.
  • Termin na sporządzenie sprawozdań finansowych. W rezultacie ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 r. upływają (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

- 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego;

- 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego;

- 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

  • Wydłużony termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy.
  • Złożenie deklaracji IFT-1R i IFT- 2R.

- IFT - 2R - informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski należy złożyć do 31 marca za rok poprzedni.

- IFT -1R - termin na złożenie deklaracji rocznej jest do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego informacja IFT dotyczy.

  • Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, które mają na celu dostosowanie zasad prowadzenia akt osobowych pracownika do zmian dotyczących pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.
  • Terminy rozliczenia PIT.
  • Rozliczenie składek zdrowotnych do 22 maja 2023 r.
  • Slim VAT 3 od 1 kwietnia 2023 r.

- Podwyższony ma zostać limit wartości sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro.

- Likwidacji ulegnie obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego.

- Konsolidacji ulegnie wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP.

- SLIM VAT 3 wprowadzi też uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania - m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników.

- Nowe zasady w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących in plus oraz in minus.

 

  • Sposoby tworzenia dostępów do systemu KSE, terminy wdrożenia KSeF i korzyści dla użytkowników.


Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu E-Komitetu ds. Mikrofirm, które będzie poświęcone optymalizacji powierzchni biurowej i umowom najmu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!