Analizy i badania

Planowane zmiany w ujmowaniu korekt przychodów i kosztów w podatku dochodowym

<p style="text-align: justify;">Planowana jest zmiana ujmowania korekty w księgach podatkowych, wpływ na to będzie miał termin w jakim zostanie ona ujęta dla celów podatku od towarów i usług. Zmiana ta będzie miała zarówno wpływ na ujmowanie korekt w przychodach jak i kosztach podatkowych.</p>

>

Zgodnie z proponowanymi zasadami, korekty przychodu, spowodowanych:

  • udzielonymi po dokonaniu sprzedaży opustami i obniżkami cen;
  • zwrotami towarów i opakowań;
  • zwrotami nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
  • zwrotami kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,

dokonywać będzie się w miesi?cu, w którym wystawiono fakturę koryguj?c?.

Podobnie jak to ma miejsce w podatku od towarów i usług, podatnik będzie musiał posiadać potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta dokumentu koryguj?cego. Jeżeli podatnik nie dokona korekty w powyższym terminie, wystawiona faktura koryguj?ca upoważnia podatnika do dokonania korekty przychodu w miesi?cu, w którym podatnik to uprawnienie nabył. Na razie brak jest propozycji co do korekt podwyższaj?cych przychody, w zwi?zku z tym należy się spodziewać, że zastosowanie będ? miały dotychczasowe zasady.

Planowane zmiany również dotycz? nabywcy towarów lub usług, u którego występuje przypadek obniżenia kosztu wskazanego na fakturze. Korekta poniesionego kosztu uzyskania przychodów następuje w miesi?cu, w którym otrzymano fakturę koryguj?c?. W projekcie zmian nie wskazano postępowania w przypadku podwyższenia korekt? zaksięgowanego dotychczas kosztu.

Obecnie przepisy nie wskazuj? jasnych zasad ujmowania korekt zapisów zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Zgodnie z przyjętymi w praktyce zasadami, korekty ujmować należy wstecznie, jeśli podwyższaj? one wartość przychodu lub obniżaj? kwotę kosztów chyba, że wynikaj? z bież?cych zdarzeń.

Zmiany w ujmowaniu korekt przychodów i kosztów w CIT >>>

***

Kontakt
Michał Stanioszczyk
Accounting supervisor
E-Mail: Michal.Stanioszczyk@accace.com

O Accace
Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Zastrzeżenie
Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Do pobrania

Download Zmiany-w-ujmowaniu-korekt.pdf  (PDF • 788 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!