Analizy i badania

Peter Kay, partner w KPMG: Kluczowe zmiany przepisów prawa podatkowego w 2016 r.

<p style="text-align: justify;"><strong>Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych, nowe zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych, wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, nowe zasady udzielania pełnomocnictw</strong><strong>, a także zmiany w organizacji aparatu skarbowego, Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 oraz projektowana klauzula o unikaniu opodatkowania -€“ to regulacje i zagadnienia jakie znajdą się na agendzie podatników na rok 2016, omówione podczas VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG przez Petera Kaya, partnera, szefa działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  </strong></p>

>

Newsflash nawi?zuje do prelekcji pt. „Zmiany w procedurze podatkowej na rok 2016” podczas VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbył się 19 stycznia 2016 r. w Warszawie

Zmiany w Ordynacji podatkowej - ? ? in dubio pro tributario

Od 1 stycznia b.r. obowi?zuje zasada rozstrzygania w?tpliwości na korzyść podatnika - ? ? in dubio pro tributario. Na mocy wprowadzonego do Ordynacji podatkowej art. 2a niedaj?ce się usun?ć w?tpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. Minister Finansów wydał interpretację ogóln?, która określa reguły jakie powinny być przestrzegane przy stosowaniu przedmiotowej zasady.

Zarówno nowy przepis Ordynacji podatkowej jak i tezy płyn?ce z wydanej interpretacji ogólnej Ministra Finansów należy ocenić jako bardzo korzystne z perspektywy podatnika. Z tego względu należy mieć nadzieję, że organy podatkowe jak i s?dy administracyjne będ? się do nich stosować. Warto jednak pamiętać, że zakresem przedmiotowym zasady został objęty jedynie stan prawny, co oznacza, że zasada nie będzie mieć zastosowania do w?tpliwości w zakresie stanu faktycznego konkretnych spraw - podkreśla Peter Kay, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zmiany w Ordynacji podatkowej dotycz?ce wydawania interpretacji podatkowych

Zmiany Ordynacji podatkowej w 2016 r. objęły swoim zakresem przepisy dotycz?ce wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez dwóch lub więcej podatników w tym samym stanie faktycznym lub maj?cych uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Istotnym novum jest także uregulowanie sytuacji, w której występuje zbieżność wniosku o interpretację indywidualn? z wydan? wcześniej interpretacj? ogóln?. W takim wypadku, w miejsce dotychczasowej interpretacji indywidulanej organ jedynie odeśle do stanowiska zajętego przez Ministra Finansów. Nowe regulacje wprowadziły też możliwość wyst?pienia przez wnioskodawcę z ż?daniem poinformowania go telefonicznie albo za pomoc? środków telekomunikacji elektronicznej o dacie wydania interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska.

Efektem wprowadzonych zmian w zakresie interpretacji podatkowych będzie m.in. umożliwienie zestawienia treści interpretacji ogólnych z zagadnieniami wskazanymi we wnioskach o interpretacje indywidualne oraz w wydanych interpretacjach indywidualnych, co powinno zredukować liczbę powielanych wniosków zawieraj?cych te same pytania. Dodatkowo zmniejszy się ilość wniosków o interpretacje w zwi?zku z możliwości? składania „wspólnych wniosków”, co przyczyni się z kolei do usprawnienia pracy organów skarbowych. Ponadto w poszczególnych zagadnieniach nast?pi ujednolicenie orzecznictwa organów interpretacyjnych oraz ułatwienie dostępu dla podatników do informacji o etapie procedury wydawania interpretacji i statusie interpretacji - mówi Peter Kay, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie odsetek od zaległości podatkowych

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza także w 2016 roku nowe rozwi?zania maj?ce na celu zachęcenie podatników do samodzielnego korygowania deklarowanych podatków w przypadku zaniżenia zobowi?zań podatkowych, zawyżenia nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku. W przypadku samodzielnej korekty i zapłaty zaniżonego zobowi?zania, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych zostan? obniżone do wysokości 50% stawki podstawowej, ale tylko jeśli taka korekta zostanie złożona przed jej zidentyfikowaniem przez organ podatkowy, a podatek zapłacony w terminie 7 dni od złożenia korekty. Z kolei w odniesieniu do podatników podatku VAT i podatku akcyzowego, a więc tytułów podatkowych najistotniejszych z punktu widzenia wpływów budżetowych, brak złożenia korekty przed wszczęt? kontrol? lub postępowaniem, skutkować będzie zwiększeniem odsetek do 150% stawki podstawowej o ile kwoty wynikaj?ce z zaniżenia podatku będ? istotne.

Celem wprowadzanej regulacji w zakresie odsetek od zaległości podatkowych jest upowszechnienie dobrowolnego i rzetelnego wypełniania obowi?zków podatkowych poprzez wzmocnienie bodźców skłaniaj?cych podatnika do najszybszego i dobrowolnego ujawniania nieprawidłowości i uregulowanie zaległości, a także zwiększenie dolegliwości finansowej wobec uchylania się od obowi?zku składania deklaracji i zaniżania zobowi?zań wobec państwa - dodaje Peter Kay, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zmiany w Ordynacji podatkowej w zakresie pełnomocnictw oraz doręczeń pism za pomoc? środków komunikacji elektronicznej

W ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa zawarto regulacje w zakresie pełnomocnictwa ogólnego, szczególnego oraz do doręczeń. Rozwi?zaniem o  rewolucyjnym znaczeniu w  zakresie reprezentowania podatników w  kontaktach z  fiskusem będzie możliwość ustanowienia pełnomocnika ogólnego, który otrzyma legitymację do działania we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa do akt każdej sprawy. Pełnomocnictwo ogólne zgłaszane będzie wył?cznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w rozporz?dzeniu od 1 lipca 2016 r. Zmiany objęły także procedurę udzielania pełnomocnictwa szczególnego, które od 1 stycznia 2016 r. może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu, przy czym pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w rozporz?dzeniu.

Dodatkowo od 1 stycznia 2016 r. doręczanie pism profesjonalnym pełnomocnikom oraz organom administracji publicznej będzie następowało za pomoc? środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego.

Zmiany Ordynacji podatkowej w zakresie pełnomocnictw udzielanych w formie dokumentu elektronicznego, a także doręczeń w postępowaniu przed organami podatkowymi za pomoc? środków komunikacji elektronicznej maj? na celu wprowadzenie nowej jakości w działaniach organów podatkowych. Administracja podatkowa ma zmierzać ku nowoczesności, stać się bardziej przyjazna dla podatnika i zdolna do załatwiania spraw drog? elektroniczn? - ? ? komentuje Peter Kay, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Ustawa o administracji podatkowej - nowa struktura Urzędów Skarbowych

1 lipca 2016 r. wejd? w życie przepisy ustawy o administracji podatkowej, moc? której uchylona zostanie dotychczas obowi?zuj?ca ustawa o urzędach i izbach skarbowych. Nowa ustawa zawiera kompleksowe regulacje w zakresie organizacji i zadań administracji podatkowej. Zgodnie z założeniami rozwi?zania ustawy maj? wpłyn?ć na poprawę jakości świadczonych przez administrację podatkow? usług, a także przyczynić się do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości podatkowej społeczeństwa.

W świetle nowej ustawy Minister Finansów może określić w drodze rozporz?dzenia katalog kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, którzy mog? być obsługiwani przez innego niż właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego. Zgodnie z projektowanymi rozporz?dzeniami nowa struktura urzędów skarbowych objęłaby podatników i płatników, którzy będ? obsługiwani przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Dodatkowo pod Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego mieliby podlegać podatnicy o największym znaczeniu gospodarczym.

Zmiany w organizacji aparatu skarbowego, takie jak utworzenie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, centrum obsługi i wsparcia podatnika oraz funkcji tzw. asystenta podatnika, maj? wpłyn?ć na poprawę jakości usług świadczonych przez administrację podatkow? oraz przyczyniać się do podnoszenia wiedzy i świadomości podatkowej społeczeństwa - ? ? komentuje Peter Kay, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej z dnia 30 grudnia 2015 r. znalazły się regulacje pozwalaj?ce władzom skarbowym podważyć skutki czynności dokonanej przede wszystkim w celu osi?gnięcia korzyści podatkowej. Zgodnie z proponowanym art. 119 a Ordynacji podatkowej czynność dokonana przede wszystkim w celu osi?gnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustawy podatkowej, nie skutkuje osi?gnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Szerokie spektrum nowelizacji na rok 2016 dotyka wiele kluczowych dziedzin przepisów podatkowych. Najistotniejsze mog? się jednak okazać nowelizacje znajduj?ce się obecnie w fazie legislacyjnej lub przedlegislacyjnej, w tym omawiana klauzula o unikaniu opodatkowania. Celem przedmiotowej regulacji jest wprowadzenie przepisów d?ż?cych do ograniczenia planowania podatkowego i zwiększenia obci?żeń podatkowych dla podmiotów gospodarczych stosuj?cych agresywne strategie optymalizacyjne - ? ? podsumowuje Peter Kay, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

***

O KONGRESIE:

Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to coroczne wydarzenie, którego pomysłodawc? i organizatorem od 2011 roku jest firma audytorsko-doradcza KPMG. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym bior? udział przedstawiciele kadry zarz?dzaj?cej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. VI edycja obejmowała 9 prelekcji partnerów i dyrektorów KPMG na temat najnowszych zmian oraz istotnych tematów z obszarów prawa, podatków i rachunkowości. Przedstawione zostały najważniejsze zmiany w procedurze podatkowej na rok 2016, nowa ustawa o VAT i Jednolity Plik Kontrolny, polski CIT w najbliższej przyszłości oraz nowa dokumentacja podatkowa, możliwości dofinansowania działalności poprzez nowe dotacje unijne i ulgę podatkow? na B+R. Prelegenci omawiali także rolę audytora poświadczaj?cego wiarygodność raportowania zintegrowanego oraz jaki jest cel i konsekwencje bilansowe konwersji pożyczki na kapitały w spółce z o.o. Program tegorocznej edycji rozbudowany został o tematy istotne dla dyrektorów finansowych z perspektywy transformacji działów finansowych w kierunku strategicznego wsparcia biznesu, czy zamknięcia finansowego roku 2015 przez pryzmat badania KPMG w Polsce wśród największych spółek giełdowych. Szczegółowa agenda i więcej informacji o wydarzeniu na stronie kpmg.com/pl/kongresKPMG. Zagadnieniom poruszonym podczas Kongresu  poświęcone zostało także styczniowe wydanie magazynu KPMG FORUM.  

ZAPOWIEDŹ RAPORTU PT. „POLSKI SYSTEM PODATKOWY WG UCZESTNIKÓW VI KONGRESU PODATKÓW I RACHUNKOWOŚCI KPMG”:

Kontynuacj? z lat ubiegłych wśród Uczestników Kongresu przeprowadzone zostało badanie na temat barometru polskiego systemu podatkowego. Jego celem było poznanie oceny polskiego systemu podatkowego z punktu widzenia kadry najwyższego szczebla z przedsiębiorstw z różnych branż z całej Polski. Wyniki ankiet złoż? się na raport pt. „Polski system podatkowy wg uczestników VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG”, którego premiera już wkrótce.

O KPMG:                          

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (- ? ?KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Monika Muracka, e-mail: mmuracka(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160  177

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047  582

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!