Analizy i badania

Ostatnie dostępne fundusze - INWESTYCJE w mazowieckich przedsiębiorstwach MŚP

<p><span style="font-size: small;">Konkurs RPOWM/1.5/1/2014 w ramach Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013</span></p>

>

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wył?cznie na realizację inwestycji obejmuj?cych zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urz?dzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i  prawnych.

 • Alokacja na konkurs wyniesie 6 mln EUR, przy czym 4 mln EUR zostanie przeznaczone
  na dofinansowanie mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 2 mln EUR na dofinansowanie średnich przedsiębiorstw.
 • Minimalna wartość dofinansowania: 300  000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN, z zastrzeżeniem, iż wartość dofinansowania
  nie może przekroczyć limitów wskazanych w planowanym rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury i  Rozwoju zmieniaj?cym rozporz?dzenie w  sprawie udzielania pomocy de minimis.

Wnioskodawc? mog?   być mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego. Dowolna branża.

Terminy:

 • MJWPU ogłosi warunki konkursu w lipcu lub sierpniu 2014 r.
 • Przewidywany termin składania Projektów, to sierpień 2014 r.
 • Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 marca 2015 r.
 • Przewidywany pocz?tek okresu kwalifikowalności wydatków od   dnia 1 stycznia 2014 r. (pod warunkiem, że planowane rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniaj?ce rozporz?dzenie w  sprawie udzielania pomocy de minimis nie określi daty późniejszej niż 1 stycznia 2014 r.).

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • Projekty będ? mogły być realizowane   wył?cznie w ramach pomocy de minimis.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
 • Wspierane będ? projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
 • Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wył?czone będ? podmioty nieposiadaj?ce
  na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze S?dowym.
 • W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE:  

 • Zakup nieruchomości w szczególności: grunty, budynki, budowle, lokale stanowi?ce odrębn? nieruchomość, ich części lub udziały.
 • Usługi doradcze wraz z kosztami zwi?zanymi z przygotowaniem dokumentacji projektowej w tym biznes planu.
 • Zakup samochodów osobowych i ciężarowych (grupa 7 podgrupa 74 symbol   741 i symbol 742 zgodnie z  klasyfikacj? Środków Trwałych).
 • Roboty budowlane z wył?czeniem robót które s? bezpośrednio powi?zane z uruchomieniem   środka trwałego.

  Szczegółowe informacje umieszczone będ? w regulaminie konkursu, dostępnym w dniu rozpoczęcia naboru w  siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia..eu.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt!
sylwia.pietrucka(@)eficom.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!