Aktualności firm stowarzyszonych

Orbis pomaga młodzieży w usamodzielnianiu się

<p style="text-align: justify;">Aż 70 tys. dzieci w Polsce wychowuje się poza rodziną. Ich start na rynku pracy jest szczególnie trudny. Z inicjatywy pracowników hotelu Novotel Warszawa Centrum, Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Fundacją Accor prowadzą projekt „Accordeon Samodzielności” pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. To pierwsza w Polsce inicjatywa skierowana do młodych osób szczególnie zagrożonych bezrobociem. W ramach programu, młodzi ludzie mają nie tylko możliwość odbycia płatnego stażu w firmach, ale również otrzymują wsparcie, m.in. pomoc psychologiczną. Fundacja Accor przekazała na ten projekt 22 000 EUR w 2013 roku i 18 000 EUR w 2014 roku.</p>

>

Młodzi ludzie pozbawieni wsparcia rodziny, na starcie w dorosłość s? szczególnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Dzisiejszy rynek pracy, na którym stopa bezrobocia wynosi 13% jest dla osób z bagażem negatywnych doświadczeń, szczególnie ciężkim miejscem do debiutu.

Projekt „Accordeon Samodzielności” pomaga w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Osoby potrzebuj?ce pomocy wytypowała Fundacja Dzieci Niczyje. Projekt realizowany jest w trzech etapach. W pierwszym, dzięki pomocy psychologicznej, młode osoby uwierzyły we własne siły, poznały perspektywy zawodowe, nauczyły się zarz?dzania własnym budżetem. Kolejnym etapem były krótkie, jednodniowe wizyty w firmach bior?cych udział w programie. Uczestnicy programu zapoznawali się z firm?, stanowiskami pracy i ścieżkami kariery. W trzecim etapie, rozpoczęły płatne staże zawodowe w wybranych przez siebie firmach.

„Według badań młodzi ludzie, wychowankowie domów dziecka, obawiaj? się, że po opuszczeniu placówki nie poradz? sobie w codziennym życiu, będ? mieli problemy mieszkaniowe, finansowe, a także trudności ze znalezieniem pracy. >>Accordeon Samodzielności<< zakłada nie tylko wsparcie i szkolenia, ale także konkretne staże i możliwości dalszego rozwoju. Taki projekt pomaga im uaktywnić się na pocz?tku drogi zawodowej i pokonać lęk przed niepowodzeniem”– mówi dr Monika Sajkowska, Prezeska Zarz?du Fundacji Dzieci Niczyje.

„Accordeon Samodzielności” angażuje szereg dużych firm, oferuj?cych płatne staże zawodowe oraz szanse na dalsze zatrudnienie. W pierwszej edycji projektu udział wzięło siedem firm: Sodexo, L’Oreal Professionnel, Norauto, GEFCO, Dalkia Warszawa oraz Novotel Warszawa Centrum i Novotel Warszawa Airport. W aktualnej II edycji programu, grono firm przyjmuj?cych stażystów powiększyło się o firmę Bricoman i hotel ibis Warszawa Stare Miasto. Proponowane miejsca pracy dopasowane zostały do uczestników programu - ich preferencji, marzeń i oczekiwań. Po odbyciu staży istnieje możliwość otrzymania przez nich stałego zatrudnienia, jeśli sprawdz? się na swoich stanowiskach.

„Chcemy, żeby co najmniej 3/4 stażystów zostało zatrudnionych po okresie stażu na stałe. Wiele wskazuje na to, że założenie zostanie zrealizowane” – mówi Laurent Picheral, Prezes Zarz?du Grupy Orbis S.A. – „Cieszymy się, że przy wsparciu dużych firm, ci młodzi ludzie odkrywaj? swój potencjał i rozwijaj? się”.

Pracownicy hotelu Novotel Warszawa Centrum, zainicjowali projekt „Accordeon Samodzielności” oraz zwrócili się do Fundacji Accor o pomoc merytoryczn? i finansow?. Fundacja Accor to instytucja wspieraj?ca działania non-profit firmy Accor – strategicznego partnera Grupy Hotelowej Orbis, do której należy hotel Novotel Warszawa Centrum. Organizatorem i realizatorem tego projektu jest Fundacja Dzieci Niczyje, największa w Polsce organizacja pozarz?dowa zajmuj?ca się od ponad 20 lat kompleksow? ochron? oraz pomoc? dzieciom i młodzieży.

„Novotel Warszawa Centrum już kilkakrotnie udzielał pomocy dzieciom i młodzieży potrzebuj?cym wsparcia. Taki rodzaj pomocy dawał wielu naszym pracownikom duż? satysfakcję, ale któregoś dnia, za namow? dyrekcji Grupy Orbis, postanowiliśmy nadać tej pomocy konkretn? strukturę i rozszerzyć jej zakres.” – tłumaczy Marta Komorowska, specjalista ds. kadrowych hotelu Novotel Warszawa Centrum.

„Accordeon Samodzielności” to projekt, w którym zyskuj? obie strony: młodzi ludzie objęci programem, ale też organizacje, które bior? w nim udział.

– „Ten projekt ma nie tylko wymiar społeczny, ale również biznesowy. Firmy bior?ce w nim udział pozyskuj? młodych, zaangażowanych pracowników, którzy chc? się uczyć i rozwijać. Przyrost demograficzny w Polsce, tak jak i w innych krajach europejskich jest niewielki, co oznacza, że coraz trudniej będzie pozyskać nowych pracowników, którzy zast?pi? odchodz?cych na emeryturę” – wyjaśnia Laurent Picheral, Prezes Zarz?du Grupy Orbis S.A.

„Program stażów trwa do sierpnia 2014 roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osi?gniętych efektów i mam nadzieję, że przeprowadzimy drug? edycję akcji na większ? skalę, z większ? ilości? partnerów” - dodaje Marta Komorowska, specjalista ds. kadrowych hotelu Novotel Warszawa Centrum.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!