Analizy i badania

Od kwietnia zmiana wysokości opłat z tytułu składki wypadkowej

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify">Nowy okres składkowy przyniesie większości przedsiębiorstw zmianę wysokości opłat z tytułu składki wypadkowej. W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, od kwietnia 2018 roku płatnicy zgłaszający do 9 osób ubezpieczonych zapłacą mniej. W przypadku pozostałych płatników opłaty zmniejszą się lub zwiększą w zależności od rodzaju wykonywanej przez nich działalności.</p>

>

Więcej na temat... Zgodnie z nowelizacj? rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, już od 1 kwietnia 2018 r. zmieniaj? się kategorie ryzyka wraz z odpowiadaj?cymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla połowy grup działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dla przedsiębiorstw z 32 grup PKD oznacza to zmianę wysokości opłat z tytułu składki na ubezpieczenia wypadkowe. Kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności s? aktualizowane m.in. w oparciu o dane statystyczne GUS dotycz?ce wypadkowości w trzech ostatnich latach kalendarzowych. Odnotowany w ostatnim czasie niższy poziom liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy dla części przedsiębiorstw przełoży się na niższe stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe. W nowym okresie składkowym najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,33 proc., a najniższa 0,67 proc. Koszt składki wypadkowej jest w całości ponoszony przez pracodawcę i zależy od masy wynagrodzeń. Zmiany najbardziej odczuj? więc przedsiębiorstwa o wysokim poziomie zatrudnienia.  

Niższe opłaty dla deklaruj?cych do 9 ubezpieczonych  

Do tej pory najwyższa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe sięgała 3,60 proc., a teraz wynosi 3,33 proc. Ta zmiana ma szczególne znaczenie dla płatników składek zgłaszaj?cych do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób. W ich przypadku wysokość składki wypadkowej nie jest wyliczana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wynosi 50 proc. najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe,  To oznacza, że dla tych płatników wysokość składki wypadkowej zmniejszy się z 1,80 proc. do 1,67 proc. podstawy wymiaru składek.  

Powyżej 10 ubezpieczonych? Wzrost lub spadek opłat w zależności od PKD  

W przypadku płatników, którym wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe co roku ustala ZUS, zmiana wysokości opłat zależy m.in. od rodzaju wykonywanej przez nich działalności PKD. Po nowelizacji rozporz?dzenia MPiPS, od kwietnia 2018 r. aż 28 grup działalności odnotuje obniżenie opłat. Przykładowo, dla przedsiębiorstw zajmuj?cych się górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego obniżono kategorię ryzyka i odpowiadaj?c? jej stopę procentow? składki wypadkowej z 3,60 proc. na 2,80 proc.  

Niekorzystne zmiany odczuj? przede wszystkim przedsiębiorstwa z 4 grup działalności PKD. Chodzi o działalność zwi?zan? z rekultywacj? i pozostał? działalność usługow? zwi?zan? z gospodark? odpadami, działalność usługow? wspomagaj?c? górnictwo i wydobywanie, transport wodny oraz działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych. Tej ostatniej grupie podwyższono stopę procentow? składki z 0,40 proc. do 0,67 proc. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw wspomagaj?cych górnictwo i wydobywanie, do tej pory wysokość stopy procentowej wynosiła 2,53 proc., a teraz będzie wynosić 3,06 proc. Przykładowo, spółka z tej branży, zatrudniaj?ca 200 pracowników, do tej pory płaciła za składkę wypadkow? ok. 325  428,84 zł rocznie, teraz po podwyżce zapłaci ok. 393  601,68 zł, czyli aż o 21 proc. więcej.  

- Należy pamiętać, że ostateczna wysokość wyliczonej przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie zależeć nie tylko od grupy działalności PKD, ale także od liczby osób zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego oraz od indywidualnych czynników, takich jak liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czy poziom wypadkowości w przedsiębiorstwie. Warto zauważyć, że stawki składek na ubezpieczenia wypadkowe s? różnicowane, aby motywować przedsiębiorstwa do przestrzegania zasad BHP i podejmowania działań zwiększaj?cych bezpieczeństwo pracowników – podkreśla Robert Adamczyk, Project Manager w obszarze HR Performance Ayming Polska.  

Mniej wypadków, niższa składka  

Inwestowanie w działania prewencyjne, takie jak szkolenia z zakresu BHP, modernizacja maszyn i urz?dzeń czy automatyzacja procesów produkcyjnych, przekłada się na zmniejszenie liczby wypadków w pracy i ograniczenie warunków zagrożenia. Z perspektywy pracodawcy, obniżenie wypadkowości krótkoterminowo redukuje koszty absencji i zastępstw, a długofalowo – obniża wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe odprowadzanej do ZUS. Jednak dla wielu przedsiębiorstw wci?ż wyzwaniem pozostaje pozyskanie środków na działania prewencyjne.  

Źródłem inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracowników mog? być oszczędności przedsiębiorstwa wynikaj?ce z weryfikacji sposobu naliczania składki wypadkowej, jej wysokości i rozliczenia. Z doświadczenia Ayming Polska wynika, że często osoby decyzyjne w firmach nie s? do końca świadome możliwości obniżenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tymczasem przedsiębiorstwa mog? weryfikować swoje opłaty z tytułu składek ZUS nawet do 5 lat wstecz, a w przypadku zidentyfikowania nienależnie opłaconych składek - skutecznie odzyskiwać nadpłaty – komentuje Piotr Radko, Dyrektor linii biznesowej HR Performance Ayming Polska.    

Do 20 kwietnia 2018 r. płatnicy, którym ZUS ustala wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, powinni otrzymać zawiadomienie o obowi?zuj?cej ich wysokości składki w okresie od kwietnia 2018 do końca marca 2019. Płatnicy, którzy nie otrzymaj? takiego zawiadomienia, powinni jak najszybciej zwrócić się po informacje do ZUS, aby w terminie rozliczyć składki za kwiecień 2018 r.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!