Analizy i badania

Obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 roku

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Od 1 października 2017 roku nastąpi obniżenie wieku emerytalnego poprzez przywrócenie obowiązujących przed 2013 rokiem progów wiekowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z tym tematem.</strong></span></span></span></p>

>

Autor: Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Zmiana w zakresie wieku emerytalnego zakłada jego obniżenie. W zwi?zku z tym, od 1 października 2017 roku, kobiety będ? musiały pracować do sześćdziesi?tego roku życia, natomiast mężczyźni do sześćdziesi?tego pi?tego roku życia. Wraz z osi?gnięciem powyższego wieku, będziemy uprawnieni do ubiegania się o emeryturę.

Kolejn? modyfikacj? jest gwarantowana emerytura minimalna, któr? otrzyma każda kobieta, która uzyskała dwudziestoletni staż pracy oraz każdy mężczyzna, który uzyskał dwudziestopięcioletni staż pracy. Od 1 marca 2017 roku emerytura minimalna została zwiększona do tysi?ca złotych brutto.

Zmiana wieku emerytalnego powoduje zmiany w zakresie ochrony przedemerytalnej. Pracownik podlega ochronie przedemerytalnej, czyli ochronie przed wypowiedzeniem, kiedy brakuje mu czterech lat do osi?gnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osi?gnięciem tego wieku. Taka ochrona dalej będzie zagwarantowana, a także dopasowana do obniżonego wieku emerytalnego.

W zwi?zku z wchodz?cym w życie 1 października 2017 roku przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego, czteroletnia ochrona przed wypowiedzeniem rozpoczyna się w przypadku kobiet po ukończeniu pięćdziesięciu sześciu lat, natomiast u mężczyzn po ukończeniu sześćdziesięciu jeden lat.

Więcej na temat... Z perspektywy pracownika zbliżaj?cego się do wieku emerytalnego warto zauważyć, że im dłużej dana osoba będzie pracować ponad ustawowy minimalny wiek emerytalny, tym większ? uzyska emeryturę. Nie ma bowiem obowi?zku przechodzenia na emeryturę wraz z osi?gnięciem wieku emerytalnego.

O ekspercie

Krystian Stanasiuk, LL.M., radca prawny, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Krystian Stanasiuk jest radc? prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (mgr prawa) oraz Uniwersytetu Drezdeńskiego (LL.M.). Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy UAM w Poznaniu, był także stypendyst? programu Sokrates-Erasmus na Uniwersytecie Poczdamskim.

Zakres jego praktyki obejmuje przede wszystkim prowadzenie kompleksowych projektów z dziedziny prawa pracy, w tym także opiniowanie i tworzenie projektów indywidualnych oraz zbiorowych dokumentów pracowniczych, przeprowadzanie zwolnień grupowych i indywidualnych. Prowadził liczne procesy przed s?dami pracy oraz w postępowaniach administracyjnych.

Mec. Stanasiuk doradzał klientom kancelarii Taylor Wessing przy licznych transakcjach M&A (fuzji i przejęć), w szczególności w zakresie zagadnień prawa pracy dotycz?cych przejmowania, zwolnień grupowych pracowników jak i reorganizacji zatrudnienia. Ponadto Mecenas Stanasiuk posiada bogate doświadczenie w legalizacji pobytu i zatrudnienia zarówno zagranicznej kadry zarz?dzaj?cej jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych przy dużych projektach budowlano-inwestycyjnych.

Jest autorem wielu publikacji i wyst?pień w mediach ogólnopolskich i prasie branżowej oraz współautorem Leksykonu prawa polskiego (wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013) oraz Zarysu Polskiego Prawa Umów (wydawnictwo Linde Wiedeń 2017) wydanych w języku niemieckim.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!