Aktualności firm stowarzyszonych

Nowy dyrektor działu wynajmu elastycznych powierzchni biurowych na region EMEA w firmie Cushman & Wakefield

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield zatrudniła Emmę Swinnerton na stanowisku dyrektora działu wynajmu elastycznych powierzchni biurowych w krajach EMEA, świadczącego usługi doradcze na rynku elastycznych powierzchni biurowych i co-workingowych.</p>

>

Poprzednio Emma Swinnerton pełniła funkcję globalnego dyrektora handlowego ds. powierzchni i nowych formatów w firmie Regus. Karierę zawodow? rozpoczęła w liniach lotniczych British Airways, w których awansowała na stanowisko kierownicze w globalnym dziale rozwoju produktów. Odpowiadała między innymi za nowe oferty dla klientów i nadzór nad programem komercjalizacji o wartości 300 mln USD, dotycz?cym pokładowych rozwi?zań technologicznych dla pasażerów.

Emma, która zostanie w firmie Cushman & Wakefield Partnerem Międzynarodowym, zapewni usługi doradztwa strategicznego na rzecz operatorów, wynajmuj?cych, inwestorów i nowych graczy.

Colin Wilson, dyrektor generalny firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA, powiedział:  „Rynek elastycznych powierzchni biurowych w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija, staj?c się znacz?cym segmentem w wielu krajach Europy. Wszyscy uczestnicy rynku musz? poznać jego szybko zmieniaj?c? się dynamikę, aby móc dostosować się, reagować lub odegrać istotn? rolę w procesie zachodz?cych zmian. Dzięki doświadczeniu Emmy w tym sektorze i w zakresie opracowywania nowych ofert, nasi klienci będ? mogli odpowiednio reagować na zmiany rynkowe wynikaj?ce z postępu technologicznego”.

Emma Swinnerton, dyrektor działu wynajmu elastycznych powierzchni biurowych w regionie EMEA firmy Cushman & Wakefield, powiedziała:  „Rozwój sektora elastycznych powierzchni biurowych powoduje prawdziw? rewolucję na rynku biurowym. Wszyscy musz? się zmierzyć z jego dynamicznym wzrostem, który w najbliższych latach jeszcze przyśpieszy. Wraz z dalszym rozwojem operatorzy z tego sektora będ? zmuszeni zapewnić klientom spójn? ofertę i jednocześnie poszukiwać możliwości ekspansji. Z kolei wynajmuj?cy i inwestorzy potrzebuj? informacji o pojawiaj?cych się okazjach. Dotyczy to także podmiotów dopiero wkraczaj?cych na rynek, chc?cych stworzyć produkt wyróżniaj?cy się i generuj?cy wartość. Firma Cushman & Wakefield jest uznanym liderem w zakresie usług agencyjnych w tym sektorze i bardzo się cieszę, że mogę do niej doł?czyć i wspierać j? w dalszym rozwoju”.

Z przygotowanego przez firmę Cushman & Wakefield raportu  Co-working 2018  wynika, że w 2017 roku popyt na elastyczne miejsca pracy wzrósł do rekordowego poziomu na całym świecie. Liderem na tym rynku jest centrum Londynu, ale duży wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju powierzchnie odnotowano także w innych krajach regionu EMEA, w tym w Amsterdamie i Berlinie. W raporcie przedstawiono zmiany zachodz?ce w sektorze elastycznych miejsc pracy oraz stopień jego dojrzałości. Z zaprezentowanych prognoz wynika, że w przyszłości każdy duży budynek zajmowany przez wielu najemców będzie miał wydzielon? część przeznaczon? na elastyczne miejsca pracy, ponieważ wynajmuj?cy będ? zainteresowani wykorzystaniem rosn?cego popytu i spełnianiem oczekiwań potencjalnych najemców. Raport dostępny jest na stronie:  http://www.cushmanwakefield.co.uk/en-gb/research-and-insight/2018/coworking-2018/

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronie  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!