Analizy i badania

Nowelizacja ustawy o KRS - istotne zmiany dla przedsiębiorców

<p style="text-align: justify;">W ostatnim czasie weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca w istotny sposób dotychczasowe zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego oraz wprowadzająca nowe zasady wykonywania obowiązków sprawozdawczych przez podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców.</p>

>

Poniżej prezentujemy wybrane aspekty wspomnianej nowelizacji, z których znaczna część obowi?zuje już od 15 marca 2018 r.

Mamy nadzieję, że poniższe zestawienie okaże się dla Państwa pomocne. Jeżeli s? Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami dotycz?cymi nadchodz?cych zmian, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Krzysztof Wiater, Ph.D.
Country Managing Partner
krzysztof.wiater(@)dlapiper.com

Malwina Bonder
Senior Associate
malwina.bonder@dlapiper.com

Obowi?zek składania sprawozdań finansowych drog? elektroniczn?

Od 15 marca 2018 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS maj? obowi?zek składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów towarzysz?cych wył?cznie drog? elektroniczn? za pośrednictwem systemu udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości. W zwi?zku z powyższym zostało utworzone elektroniczne repozytorium dokumentów finansowych, które każdy będzie mógł przegl?dać online.

Zgłoszenie sprawozdania finansowego musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedn? osobę fizyczn?, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisan? jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator.

W rezultacie nie ma możliwości składania sprawozdań finansowych w repozytorium dokumentów finansowych przez pełnomocnika, ani pracownika spółki, chyba że jest on członkiem organu spółki, którego PESEL jest ujawniony w  KRS. Teoretycznie taka możliwość istnieje w dalszym ci?gu w  przypadku złożenia sprawozdania finansowego w równoległym systemie S24.

Ponadto od 1 października 2018 r.sprawozdanie finansowe będzie musiało być sporz?dzone w  postaci elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie przewidzianym przez Ministra Finansów oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uchylony zostanie obowi?zek osobnego składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego. Po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych KRS sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania będ? one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

W zwi?zku z powyższym na potrzeby wykonywania obowi?zków sprawozdawczych konieczne stanie się posiadanie przez członków organów reprezentuj?cych podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Obowi?zek informowania o adresie do doręczeń  

Z dniem 15 marca 2018 r. rozszerzony został obowi?zek informowania s?du rejestrowego o adresie do doręczeń osób reprezentuj?cych podmiot wpisany do rejestru, likwidatorów i prokurentów.

Jeżeli adres do doręczeń tych osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdorazow? zmianę adresu do doręczeń osób reprezentuj?cych podmiot lub danych pełnomocnika, do doręczeń należy zgłosić s?dowi rejestrowemu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych.

Do zgłoszenia spółki kapitałowej do rejestru należy także doł?czyć listę obejmuj?c? nazwisko i  imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarz?du.W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.

Podmioty wpisane do KRS maj? obowi?zek złożyć do akt rejestrowych oświadczenia o adresie do  doręczeń dla osób wskazanych powyżej przy pierwszym wniosku składanym do s?du rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Pełne odpisy z Krajowego Rejestru S?dowego dostępne online

KRS będzie bezpłatnie udostępniał w Internecie nie tylko odpisy aktualne, ale i odpisy pełne obejmuj?ce informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru.

Elektroniczny rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru S?dowego

Od dnia 1 marca 2020 r. wnioski dotycz?ce podmiotu podlegaj?cego wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS będ? składane wył?cznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Akta rejestrowe dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców będ? prowadzone wył?cznie w systemie teleinformatycznym i dostępne do przegl?dania online. Akta rejestrowe prowadzone dotychczas w postaci papierowej nie będ? przetworzone na akta prowadzone w  systemie teleinformatycznym.

Ponadto w zwi?zku z utworzeniem Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, jeżeli do wniosku trzeba będzie doł?czyć akt notarialny, którego wypis lub wyci?g został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca będzie musiał jedynie podać we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium bez konieczności dostarczania jego papierowej lub elektronicznej wersji.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!